ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัด การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Development of Critical Thinking in the Classroom ระหว่างที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Creativity Education ระหว่างที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
- พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัด
การเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 29
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 
- การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”