ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วย AR แบบง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง "กฏหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง แอปพลิเคชันสำหรับการวัดและประเมินการเรียนรู้ วันที่ 27 ตุลาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบเกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) วันที่ 25 ตุลาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักการออกข้อสอบ และการหาประสิทธิภาพของข้อสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักการวัดประเมินการเรียนรู้ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง"การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับสังคมยุคปกติใหม่ และยุคปกติในอนาคต” วันที่ 8 กันยายน 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 34 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Academic Articles Preparing and Writing Technique for Supporting Staff in the Thai Education System) วันที่ 5 สิงหาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการสื่อสารที่สื่อใจผู้เรียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง What do you know about PSF? วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning in Online Classes and Alternative Assessments วันที่ 24 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 33 วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 2 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เพื่อการคิดเชิงระบบและสร้างความรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา (Instructional Design for System Thinking and Knowledge Creation in STEM Education Concept) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) รุ่น 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 7 เมษายน 2565
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง What do you know about PSF ? วันที่ 11 มีนาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 3 มีนาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่น 2 (การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Inter-professional Education (IPE) in Health Sciences ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565