ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 7 เมษายน 2565
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง What do you know about PSF ? วันที่ 11 มีนาคม 2565
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 3 มีนาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่น 2 (การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Inter-professional Education (IPE) in Health Sciences ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565