ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2564
โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
โครงการอบรม Active learning: Engaging students in online classes ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
โครงการอบรม การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
โครงการอบรม Blended and Online Learning Design for Promoting Self-Directed Learners. (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
โครงการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564