อบรม / ประชุมวิชาการ

2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

 โครงการ การปรับการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ (Instructional Redesign : Outcome Based Learning)
13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
(Technology Enhanced Learning)
15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Development of Critical Thinking in the Classroom
11-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจาย์มืออาชีพ"
31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กทม.(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ปิดรับสมัคร

 Holistic Creativity Education
9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กทม.
ปิดรับสมัคร


เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กทม.
ปิดรับสมัคร