อบรม / ประชุมวิชาการ

การอบรม / ประชุมวิชาการย้อนหลัง |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online
วันที่ 15 มกราคม 2564
ขอเลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้น

 การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564
เปิดรับส่งบทความ