อบรม / ประชุมวิชาการ

2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

 โครงการ Research in Teaching and Learning
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
เปิดรับสมัคร

 โครงการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร