อบรม / ประชุมวิชาการ

2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Issues In Higher Education Around The Globe
2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Course Design And Instructional Model Development
11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
(Games Based Learning)
16-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดประเมินแบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Student Assessment of Outcome-Based Learning)
25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 โครงการ Research in Teaching and Learning
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร

 โครงการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กทม.
ปิดรับสมัคร