อบรม / ประชุมวิชาการ

2563 | 2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Growth mindset
วันที่16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร

 ประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง
การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทยในยุคพลิกผัน "DEVELOPING THAI HIGHER EDUCATION SYSTEM AND MECHANISM FOR DISRUPTIVE ERA"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเรื่อง Online Teaching, Learning and Assessment for beginners
วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง Google Hangouts Meet และ Google Classroom
26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง Jump Start Your Online Teaching with MS Team 1-Day Workshop
23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019
19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Making Video Lesson for Online Learning at Home
16-17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners
29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง ZOOM Cloud Meetings
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebX เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019
11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง การใช้ Hangouts Meet by Google และ Google Classroom
7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง Making video lesson for online learning at home
8-9 พฤษภาคม 2563 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์ 1 วันครึ่ง)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเรื่อง Jump Start Your Online Teaching with MS Team 1-Day Workshop
28 เมษายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.(การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019
27 มีนาคม 2563 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 15
30-31 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ Online ZOOM
ลงทะเบียนส่งบทความ

 ประชุมวิสามัญประจำปี 2563 เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563
27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
(เลื่อนการจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกมส์ (Gamification: Level up your classroom)
20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based Training and Research Approach
24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร