สุดาพร

ชื่อ-นามสกุล ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานฝ่ายวิชาการและกรรมการบริหารสมาคมเครอืข่ายการพฒันาวิชาชีพ อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ควอท)

E-mail address : Sudaporn.L@chula.ac.th

ประวัติการศึกษา

ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Postgraduate Diploma in Phonetics, University of Leeds Ph.D (Linguistics), University of Edinburgh Postdoctoral Fellow in Speech Computing and Speech, University of Edinburgh

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  • หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

  • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย (ควอท) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • อาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษาและอาจารย์อาวุโสประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

619 total views, 1 views today