โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒๘-๒๙
รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่

—————————————————————————————

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนอบรมออนไลน์

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ในอุดมศึกษามา อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการอบรมหลักสูตรก้าวแรก สู่อาจารย์มืออาชีพ เป็นการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ของ ผู้รับทุนในโครงการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว จำนวน ๒๗ รุ่น ด้วยตระหนักว่าบทบาทของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณาจารย์เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันพันธกิจดังกล่าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสังคม ดังนั้น บทบาทของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องสามารถเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอน เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความชำนาญทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ
การปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นลักษณะของ dual profession คือต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรือฝึกอบรมมา และต้องมีความรู้สามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในบทบาทของการเป็นผู้สอนโดยตรง รวมทั้งผู้รับทุนการศึกษา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในตำแหน่งอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษา โดยมิได้มีการผ่านการฝึกฝนในวิชาชีพอาจารย์อย่างแท้จริง สถาบันอุดมศึกษาเองก็มิได้เน้นให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในลักษณะของการเป็นอาจารย์มืออาชีพ แต่มุ่งเน้นความก้าวหน้าในวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อาจารย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการสอนตามประสบการณ์ที่ตนเองได้รับระหว่างการเป็นนิสิตนักศึกษาในศาสตร์นั้นๆ จึงขาดความชำนาญในวิชาชีพอาจารย์ ทั้งด้านการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบการสอน กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการวัดและการประเมินผล ถึงแม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันบางแห่งที่จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติการสอนจริง แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ การเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมาจึงมีลักษณะให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนไป การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านอุดมศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอุดมศึกษา จึงจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาองค์กร โครงสร้างและระบบการทำงานของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างอาจารย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
๒.๓ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและออกแบบการเรียนการสอนได้
๒.๔ เพื่อให้อาจารย์สามารถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในแง่ของตัวผู้เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และตัวผู้สอน ที่จะทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียน การสอนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้
๒.๕ เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

๔. ระยะเวลาและสถานที่

รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่

๕. ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย
– คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกำกับ (นักเรียนทุน สกอ. ภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา)
– คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

๖. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
– การอบรม ๕ วัน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
– ที่พักโรงแรมในต่างจังหวัด ระหว่างการอบรม ๔ วัน
– อาหารกลางวัน ๕ มื้อ อาหารเย็น ๔ มื้อ และ อาหารว่าง ๙ มื้อ
– เอกสารประกอบการอบรม

๗. หลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้
– การศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และกรอบสมรรถนะอาจารย์
– การออกแบหลักสูตรหรือรายวิชา
– การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
– Engaging students to learning
– การเรียนรู้เสริมด้วยเทคโนโลยี
– การเรียนรู้เชิงสะท้อนคิด
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
– การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
– การวิจัยในชั้นเรียน
– การประกันคุณภาพการศึกษา
– บทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู
– การเขียนแผนการสอนและการเตรียมการสอนแบบจุลภาค
– การปฏิบัติการสอนจุลภาค

๘. วิธีการจัดการอบรม
– การบรรยาย
– กิจกรรมกลุ่ม
– การอภิปราย
– การฝึกปฏิบัติ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ อาจารย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษา
๙.๒ อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
๙.๓ อาจารย์ตระหนักถึงจิตวิญญาณความเป็นครู
๙.๔ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ และออกแบบการเรียนการสอนได้
๙.๕ อาจารย์สามารถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
๙.๖ อาจารย์สามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๗ อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

๑๐. การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

๑๑. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ
๑๑.๑ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ ๕๐ คนตามเป้าหมาย
๑๑.๒ ผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี
๑๑.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของได้ตาม ความคาดหวัง

Download files:

261 total views, 1 views today