โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Projected-based learning)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand.4.0.วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี อาจเรียกแบบรวมได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active.learning.หรือ การเรียนรู้เชิงรุก โดยในวิธีการที่หลากหลายนั้น การจัดการเรียนรู้แบบ Project-based.learning.ถือได้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิด การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
2.1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ project-based learning ในรายวิชาของตนเอง
2.2 ประยุกต์ความรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบ project-based learning ร่วมกับทีมผู้สอนอื่น ๆ ได้

3. กิจกรรมการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน
เป็นการจัดอบรม ที่ประกอบด้วย การบรรยาย และสาธิต พร้อมทั้งได้ลองปฏิบัติในบางหัวข้อ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จำนวน 100 คน

5. สถานที่ดำเนินงาน
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบ project-based learning กับการเรียน การสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. สอดคล้องกับ PSF ในมิติ 2 ทักษะ (Professional Practice)
ในระดับ 1 Level1= Fellow competence (ข้อ 2.2 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ)

9. การติดตามประเมินผล
จากการทำแบบสอบถาม และการสังเกตภายในช่วงของการอบรม

10. วิทยากร
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. หน่วยงานดำเนินการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกสมาคม ควอท คนละ 1,600 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 1,900 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อลงทะเบียน Online

547 total views, 13 views today