โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล

1. หลักการและเหตุผล
การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผลของผู้เรียน ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียนว่าได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ เทคนิคในการออกข้อสอบที่ดี เครื่องมือที่เหมาะสม ในการนำมาใช้ในการวัดและการประเมินผล จึงเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่คณาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีนอกเหนือจากการมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย

2. วัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
2.1 ออกข้อสอบที่ดี ใช้วัดได้ตามวัตถุประสงค์
2.2 ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
2.3 ประเมินความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2.4 กำหนดเกณฑ์การประเมิน และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ
2.5 วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการใหม่ๆ

3. กิจกรรมการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน
เป็นการจัดอบรม ที่ประกอบด้วย การบรรยาย และสาธิต พร้อมทั้งได้ลองปฏิบัติในบางหัวข้อ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จำนวน 100 คน

5. สถานที่ดำเนินงาน
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2561 (พฤหัสบดี – ศุกร์)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการออกข้อสอบที่ดี วิธีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. สอดคล้องกับ PSF ในมิติ 2 ทักษะ (Professional Practice)
ในระดับ 1-2 [Level1= Fellow competence, Level2=Professional]

9. การติดตามประเมินผล
จากการทำแบบสอบถาม และการสังเกตภายในช่วงของการอบรม

10. วิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ หัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ
ดร.พนิดา มารุ่งเรือง

11. หน่วยงานดำเนินการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกสมาคม ควอท คนละ 3,000 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท

คลิกเพื่อลงทะเบียน Online

Download เอกสาร

853 total views, 7 views today