โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒๖
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเสียงสน โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

—————————————————————————————

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ในอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการอบรมหลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ เป็นการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว จำนวน ๒๕ รุ่น ด้วยตระหนักว่าบทบาท ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและกำรพัฒนาประเทศ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณาจารย์เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันพันธกิจดังกล่าวไปสู่ความสำเร็จตำมเป้ำหมาย เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสังคม ดังนั้น บทบาทของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องสามารถเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความชำนาญทั้งด้านการสอน การวิจัยการบริการชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่ำงเป็นระบบ ที่สำคัญคือมีควำมรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ
การปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นลักษณะของ dual profession คือต้องมีความรู้ความสามารถในสำขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรือฝึกอบรมมา และต้องมีความรู้สามารถในด้ำนการจัดการเรียนการสอน อย่ำงไรก็ตามคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในบทบาทของการเป็นผู้สอนโดยตรงรวมทั้งผู้รับทุนการศึกษา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในตำแหน่งอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษำ โดยมิได้มีการผ่านการฝึกฝนในวิชำชีพอาจารย์อย่ำงแท้จริง สถาบันอุดมศึกษาเองก็มิได้เน้นให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในลักษณะของการเป็นอาจารย์มืออำชีพ แต่มุ่งเน้นความก้าวหน้าในวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อาจารย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการสอนตามประสบการณ์ที่ตนเองได้รับระหว่ำงการเป็นนิสิตนักศึกษาในศาสตร์นั้นๆ จึงขาดความชำนาญในวิชาชีพอาจารย์ ทั้งด้ำน การเขียน วัตถุประสงค์การศึกษาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบการสอน กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการ เรียนรู้ การออกแบบการวัดและการประเมินผล ถึงแม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันบางแห่งที่จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติการสอนจริง แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลำสั้นๆ การเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมาจึงมีลักษณะให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนไป การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านอุดมศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอุดมศึกษา จึงจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนำและปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาองค์กร โครงสร้างและระบบการทำงานของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออำชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออำชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลำกรที่จะทำหน้ำที่เป็นผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำตระหนักถึงบทบำทและหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออำชีพให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างอาจารย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
๒.๓ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและออกแบบการเรียนการสอนได้
๒.๔ เพื่อให้อาจารย์สามารถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในแง่ของตัวผู้เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และตัวผู้สอน ที่จะทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียน การสอนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้
๒.๕ เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

๔. ระยะเวลาและสถานที่

รุ่นที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

๕. ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย
– คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกำกับ (นักเรียนทุน สกอ.)
– คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

๖. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
– การอบรม ๕ วัน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
– ที่พักโรงแรมในต่างจังหวัด ระหว่างการอบรม ๔ วัน
– อาหารกลางวัน ๕ มื้อ อาหารเย็น ๔ มื้อ และ อาหารว่าง ๙ มื้อ
– เอกสารประกอบการอบรม
– ค่ารถบัส ไป – กลับ ในระหว่างการอบรม

๗. หลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้
– การศึกษา ๔.๐ และการศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
– การออกแบบหลักสูตร
– การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
– Engaging students to learning
– การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning
– การเรียนรู้เชิงสะท้อน
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
– การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
– บทบาทและจิตวิญญาณของครู
– การวิจัยในชั้นเรียน
– การประกันคุณภาพการศึกษา Quality Assurance in Education
– การเขียนแผนการสอน และการเตรียมการสอนจุลภาค
– การเตรียมการสอนจุลภาค
– การปฏิบัติการสอนจุลภาค
– กิจกรรมสร้างเครือข่าย

๘. วิธีการจัดการอบรม
– การบรรยาย
– กิจกรรมกลุ่ม
– การอภิปราย
– การฝึกปฏิบัติ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ อาจารย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษา
๙.๒ อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
๙.๓ อาจารย์ตระหนึกถึงจิตวิญญาณความเป็นครู
๙.๔ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ และออกแบบการเรียนการสอนได้
๙.๕ อาจารย์สามารถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
๙.๖ อาจารย์สามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๗ อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

๑๐. การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

๑๑. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ
๑๑.๑ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ ๕๐ คนตามเป้าหมาย
๑๑.๒ ผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี
๑๑.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของได้ตาม ความคาดหวัง

***คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์***

Download files:

325 total views, 1 views today