สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย โดยให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และประสานความร่วมมือกับ Dr. L. Dee Fink, Director, Instructional Development Program, University of Oklahoma และ ประธาน Professional and Organizational Development Network in Higher Education (Pod Network) ซึ่งเข้าพบรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 เพื่อหารือและนำเสนอกิจกรรมของเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Pod Network) ของสหรัฐอเมริกา อันเป็นเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆประมาณ 1,200 สถาบัน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาจารย์และองค์กร เพื่อปรับปรุงเทคนิคในการเรียนการสอน และกระตุ้นอาจารย์ผู้สอน ให้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เป้าหมาย คือ ให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ผลักดันให้มีสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education) เรียกโดยย่อว่า ควอท : ThaiPOD Network โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่งเป็นผู้ก่อตั้ง ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

1,255 total views, 3 views today