2,984 total views, 5 views today

เกี่ยวกับ ควอท.
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)

      เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาของไทย มีผลทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงไปสู่เส้นทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกระดับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (Professional and Organizational Development Network in Higher Education) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่างๆ และเล็งเห็นว่าควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และองค์กรในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ