รายชื่อสมาชิกบุคคลรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันที่สมัครสมาชิกวันที่ หมดวาระ
1นายเสถียรโยวะผุยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี04/04/256004/04/2561
2ผศ.ดร.สุธาทิพย์งามนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์e-mail: ngamnin@gmail.com04/05/256004/05/2561
3นางสุรางคนามณียานนท์มหาวิทยาลัยราชธานีe-mail: manyanon.surakit@gmail.com04/06/256004/06/2561
4นางสาวเอมอรวันเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์e-mail: aimona2008@gmail.com04/07/256004/07/2561
5นายโอภาสเกาไศยาภรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์e-mail: ophat.k@psu.ac.th04/08/256004/08/2561
6นางพนิตาก้งซุ่นมหาวิทยาลัยทักษิณe-mail: panita487@hotmail.com29/06/256029/06/2561
7นางสาวณัฐธยาน์ตรีผลามหาวิทยาลัยศรีปทุม
8นางกนกอรเรืองสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9นายนุวัติพิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10ดร.กูรอซียะห์ยามิรูเด็งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11ดร.จริยาภรณ์มาสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12นางสาว อรวรรณทิพย์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: orawann_1974@yahoo.com06/10/256006/10/2561
13นางสาว ณฤดี เนตรโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: naruedee.n@yru.ac.th06/10/256006/10/2561
14ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติ"มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ "email: helen10th@gmail.com25/10/256025/10/2561
15อ.พระมหาประกาศิตฐิติปสิทธิกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: prakasit.mcu@amil.com31/10/256031/10/2561
16อ.พระมหาประเสริฐบุปผาสุขมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: sirimato@gmil.com31/10/256031/10/2561
17ดร.นิติยาค้อไผ่"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: ni_dsa@hotmail.com09/11/256009/11/2561
18ดร.สุพจน์ ดวงเนตร"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: suphot59@gmail.com09/11/256009/11/2561
19นาง ธณัชช์นรี สโรบล"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ email: tanatnaree@bcnc.ac.th09/11/256009/11/2561
20นางสาว ผกาพรรณ บุญเต็ม"มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒemail: p_boon_tem@hotmail.com10/11/256010/11/2561
21นาง ฉวีวรรณเจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกemail: c.charoensap@gmail.com16/11/256016/11/2561
22นาย คมกริช แก้วพนัสมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายemail: kaewpanus@gmail.com13/11/256012/11/2560
23นางสาว ณัตฐิยาชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายemail: natthiya.cha@crru.ac.th13/11/256012/11/2560
24นางสาว วิภาวรรณปุ๊คำปวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายemail: wipawan.puk@crru.ac.th13/11/256012/11/2560
25นางสาว มานิกาแสงหิรัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีemail: msanghirun09@kru.ac.th13/11/256012/11/2560
26นาง สุณิสาศุภคณาพิทักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกemail: mysunisa@hotmail.com13/11/256012/11/2560
27นางสาว เบญจวรรณ  คงขนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีemail: kunben@hotmail.com13/11/256012/11/2560
28นางสาว ชมพูนุทชัยรัตนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีemail: chairattanac@hotmail.com13/11/256012/11/2560
29นางสาว ดาริกาจาเอาะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: darika.j@yru.ac.th13/11/256012/11/2560
30นาย อนันศักดิ์พวงอกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษemail: anansakjub@gmail.com13/11/256012/11/2560
31นางสาว ณัฐฐาพรสามารถมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์email: nattaporn.sam1@gmail.com13/11/256012/11/2560
32นางสาว เขมนิจจารีย์สาริพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีemail: fangkum.a@gmail.com13/11/256012/11/2560
33นาย ยศภัทรชัยคณิตปัญญาเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์email: kunrda@uru.ac.th13/11/256012/11/2560
34นาย วีระพลคงนุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์email: weerapon.kong@gmail.com13/11/256012/11/2560
35นาย ปรัชญาพรวันชัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีemail: pratyaporn.w@ubu.ac.th13/11/256012/11/2560
36นางสาว ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศมหาวิทยาลัยพะเยาemail: L.phuapittayalert@gmail.com13/11/256012/11/2560
37นาย ธนกรสิริสุคันธามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางemail: noithonglek@hotmail.com13/11/256012/11/2560
38นาง พิชญาพรภิญญ์ญาพัชมหาวิทยาลัยแม่โจ้email:13/11/256012/11/2560
39นาย วงศ์วิศรุตเขื่องสตุ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีemail: wongvisarut_k@rmutt.ac.th13/11/256012/11/2560
40นาย อทิพงศ์บุตรชานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีemail: atipong_b@rmutt.ac.th13/11/256012/11/2560
41นาย ศราวินเทพสถิตย์ภรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาemail: sarawin26@gmail.com13/11/256012/11/2560
42นางสาว กาญจนาวิทยาคมมหาวิทยาลัยบูรพาemail: kanwitt@gmail.com13/11/256012/11/2560
43นาย สุวิทย์ชัยศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: chaisrisuw@gmail.com13/11/256012/11/2560
44นางสาว หยาดนภาผาเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: yardnapar.p@gmail.com13/11/256012/11/2560
45นางสาว ภัทรวดีเอียดเต็มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: phattharawadee.a@yru.ac.th13/11/256012/11/2560
46นางสาว นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรemail: nitirut11@yahoo.com13/11/256012/11/2560
47นาง สิรีรัตน์ลิศนันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานemail: insireerat@gmail.com13/11/256012/11/2560
48นางสาว พิมพาสร้อยสูงเนินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานemail: ann_chem@hotmail.com13/11/256012/11/2560
49นางสาว นิภาวรรณลาภบุญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีemail: nipawan7585@gmail.com13/11/256012/11/2560
50นาย วิวรรธน์  แก่นสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีemail: wiwat_kaenga@yahoo.com13/11/256012/11/2560
51นาย จตุวิทย์แก้วสุวรรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์email: chatu_wits@hotmail.com13/11/256012/11/2560
52นางสาว เจนจิราดวงจิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์email: janejira.d@ku.th13/11/256012/11/2560
53นาง วนิดาพรมหล้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามemail: wanida.ph@msu.ac.th13/11/256012/11/2560
54นางสาว พบสุขช่ำชองมหาวิทยาลัยมหาสารคามemail: pobsook.c@msu.ac.th13/11/256012/11/2560
55นางสาย ฝน อาชนะชัยคอห์นฮอร์สต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาemail: saifon.k@nrru.ac.th13/11/256012/11/2560
56นางสาว อังคณาชาติก้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาemail: tuy448@yahoo.com ; aungkana.c@nrru.ac.th13/11/256012/11/2560
57นางสาว สุลักษณามงคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้email: s_mongkon@hotmail.com13/11/256012/11/2560
58นาย สราวุธพลวงษ์ศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้email: saravooth@hotmail.com13/11/256012/11/2560
59นาย นฤพนธ์เลิศกาญจนาพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้email:13/11/256012/11/2560
60นางสาว วลัยพร มัฆพานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังemail: eang_ang@hotmail.com13/11/256012/11/2560
61นางสาว พนิดาเรณูมาลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือemail: phanida.r@agro.kmutnb.ac.th13/11/256012/11/2560
62นาย จักรพงศ์ เตี๊ยมมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่email: jukrapong.benz@gmail.com13/11/256012/11/2560
63นางสาว ประภาวดี ภิรมย์พลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒemail: prapawad@g.swu.ac.th13/11/256012/11/2560
64นางสาว ชัชวีร์ แก้วมณีมหาวิทยาลัยทักษิณemail: chatchawi@yahoo.com13/11/256012/11/2560
65นาย พีรพัฒน์ คำเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์email: indypee@hotmail.com13/11/256012/11/2560
66ผศ. โสภณ ฟองเพชร"มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "email: fongpetch@yahoo.com13/11/256012/11/2560
67นาย จักรพันธ์ จตุพรพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมemail: jakaphan.jt@spu.ac.th13/11/256012/11/2560
68นางสาว ผ่องพรรณทวีเลิศทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมemail: phongpan.ta@spu.ac.th13/11/256012/11/2560
69นาย ศักรินทร์ ภูผานิลมหาวิทยาลัยสยามemail:13/11/256012/11/2560
70นาย ศราวุธ ลาภมณีย์มหาวิทยาลัยสยามemail:13/11/256012/11/2560
71นาย รุ่งโรจน์สงสระบุญมหาวิทยาลัยสยามemail: rrs101@hotmail.com13/11/256012/11/2560
72ดร.พรทิพย์จอมพุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: pchompook@gmail.com12/14/256012/13/2561
73ดร.พีระพล​ รัตนะ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: peeraponr@gmail.com12/14/256012/13/2561
74ผศ. โสภณ ฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch@yahoo.com12/14/256012/13/2561
75อาจารย์ อาจารีย์ ช่างประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒajareecha@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
76ดร.ปองทิพย์ เทพอารีย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpongtip@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
77อาจารย์ รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒrattiyam@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
78ดร.ณัชวดี จันทร์ฟองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnatchavadee@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
79ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpatchareep@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
80ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnaruephat@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
81ผศ. บัณฑิต ดุลยรักษ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์bn.dulyaraksa@gmail.com12/14/256012/13/2561
82อาจารย์ ภูษณิศา นวลสกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีpusanisa.n@ubu.ac.th12/14/256012/13/2561
83ผศ. ดร.รัชดา โสภาคะยัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี12/14/256012/13/2561
84ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนินมหาวิทยาลัยทักษิณw_thamaphiban@hotmail.com12/14/256012/13/2561
85อาจารย์ ดาวใจ ศรีจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีdaowgai@gmail.com12/14/256012/13/2561
86อาจารย์ สุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีsujumras.thi@mail.kmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
87Mrs.Lakaisone Saiyachitมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีlakaisone@yahoo.com12/14/256012/13/2561
88ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีsirin@sut.ac.th12/14/256012/13/2561
89ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาsorrapakksorn@hotmail.com12/14/256012/13/2561
90ดร.น้ำเงิน จันทรมณีมหาวิทยาลัยพะเยาnamngern19@hotmail.com12/14/256012/13/2561
91ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญมหาวิทยาลัยพะเยาbunthi_ta@hotmail.com12/14/256012/13/2561
92ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุขมหาวิทยาลัยมหิดลch.jaroenkhasemmeesuk@gmail.com12/14/256012/13/2561
93ดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดำกลมหาวิทยาลัยมหิดลjetsadaporn.pri@mahidol.ac.th12/14/256012/13/2561
94อาจารย์ ศรัณยู โกเมนต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsaranyoo.kom@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
95อาจารย์ ณัฏฐยา กุลศรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงnattaya.kul@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
96ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงlengfufu@gmail.com12/14/256012/13/2561
97ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์supit.ritkaew@gmail.com12/14/256012/13/2561
98อาจารย์ ศักดิ์ระพี รักตประจิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาsakrapee.r@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
99อาจารย์ พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาPichaporn.s@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
100อาจารย์ น้ำทิพย์ แซ่ว่องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมjeanne.translator@gmail.com12/14/256012/13/2561
101อาจารย์ จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายjanjira_panya@yahoo.com12/14/256012/13/2561
102อาจารย์ มลฤดี แซ่ม้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายrulimm@yahoo.com12/14/256012/13/2561
103อาจารย์ สิทธิชัย สาเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่sittijoy@hotmail.com12/14/256012/13/2561
104อาจารย์ จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่alishalover7979@gmail.com12/14/256012/13/2561
105ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่kaltimap@hotmail.com12/14/256012/13/2561
106รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์bhusita@gmail.com 12/14/256012/13/2561
107ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์drni2214@gmail.com12/14/256012/13/2561
108ผศ. มาลี จัตุรัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีprofmalee@hotmail.com12/14/256012/13/2561
109ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkusuma100@hotmail.com12/14/256012/13/2561
110ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanwarat_2@hotmail.com12/14/256012/13/2561
111ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีsarakul2511@gmail.com12/14/256012/13/2561
112ผศ. กฤติยา ร่างสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีgritiya@hotmial.com12/14/256012/13/2561
113ผศ. นิกร ลีชาคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีnikornecon@hotmail.com12/14/256012/13/2561
114ผศ. จิตรลดา ตรีสาครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีap.chitralada@hotmail.com12/14/256012/13/2561
115ผศ.ดร.ชัยมงคล ผลแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีccc2555@hotmail.com12/14/256012/13/2561
116ดร.ถนอมพงษ์ พานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanompong@rmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
117อาจารย์ ปณิตา สงวนทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีj_panita@yahoo.com12/14/256012/13/2561
118ผศ. รัตนฤทธิ์ จันทรรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีrattanarith@gmail.com12/14/256012/13/2561
119รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีuan_51@hotmail.com12/14/256012/13/2561
120ผศ.ดร.ภัทริยา งามมุขมหาวิทยาลัยกรุงเทพpatariya.n@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
121อาจารย์ ภัณปภา ศรีภูสิตโตมหาวิทยาลัยกรุงเทพpunprapa.s@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
122ดร.วฤต ศิลป์ศรีกุลมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่warit@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
123อาจารย์ ศุภวัฒน์ จันทร์คำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่supawat@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
124ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่acd.ncu2015@gmail.com12/14/256012/13/2561
125ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม12/14/256012/13/2561
126อาจารย์ วารุณี บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุมnutruja.ri@spu.ac.th12/14/256012/13/2561
127อาจารย์ ภีรดา ประดิษฐพงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมmodga.14@gmail.com12/14/256012/13/2561
128อาจารย์ ชัยณรงค์ ชัยจินดามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีc.chainarong71@gmail.com12/14/256012/13/2561
129ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์มหาวิทยาลัยสยามyongyuth.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
130ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามwipavan.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
131ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติjamroonsri@gmail.com12/14/256012/13/2561
132อาจารย์ เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติpremrat@hotmail.com12/14/256012/13/2561
133อาจารย์ วรรณิดา ไชยการณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่wannida@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
134ผศ. กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่kaewkanit@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
135ดร.ปถวี ศุขกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญricely_law@hotmail.com12/14/256012/13/2561
136ผศ.ดร.จิตติภา งามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhelen10th@gmail.com12/14/256012/13/2561
137อาจารย์ นลินี พานสายตาวิทยาลัยดุสิตธานีnalinee.ph@dtc.ac.th12/14/256012/13/2561
138อาจารย์ วริษา กังสวัสดิ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์varisakan@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
139อาจารย์ อุมาพร ใยถาวรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์umapornyai@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
140อาจารย์ พิชญา ศรีสุนทรศิริสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์pitchayasri@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
141อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ พงษ์ดนตรีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์suksith@cgi.ac.th12/14/256012/13/2561
142ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาสสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
143ผศ. ชลดา จันทร์ขาวสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
144แพทย์หญิง จิติมา ติยายนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีtoei021@hotmail.com12/14/256012/13/2561
145นายแพทย์ วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีwiboonkan@gmail.com12/14/256012/13/2561
146ผศ. บุษญา แสงแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามboo1976nid@gmail.com12/14/256012/13/2561
147ดร.อุระวี คำพิชิตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามUrawee1717@hotmail.com12/14/256012/13/2561
148อาจารย์ เกศณิชชา อาษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาKetnitcha_999@hotmail.com12/14/256012/13/2561
149ผศ. ศุปรีญา สิทธิกุลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาSupreeya_sit@hotmail.com12/14/256012/13/2561
150อาจารย์ ฉัตรอรุณ ตันสุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์12/14/256012/13/2561
151ดร.วิชาญ เหรียฐวิไลรัตน์วิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
152ดร.ในตะวัน กำหอมวิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
153ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม12/14/256012/13/2561

 

1,698 total views, 3 views today