รายชื่อสมาชิกบุคคลรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อนามสกุลมหาวิทยาลัย/สถาบันE-mailวันที่สมัครสมาชิกวันที่หมดวาระ
1อาจารย์เสถียรโยวะผุยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี4/04/25604/04/2561
2ผศ.ดร.สุธาทิพย์งามนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์e-mail: ngamnin@gmail.com4/05/25604/05/2561
3อาจารย์สุรางคนามณียานนท์มหาวิทยาลัยราชธานีe-mail: manyanon.surakit@gmail.com4/06/25604/06/2561
4อาจารย์สาวเอมอรวันเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์e-mail: aimona2008@gmail.com4/07/25604/07/2561
5อาจารย์โอภาสเกาไศยาภรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์e-mail: ophat.k@psu.ac.th4/08/25604/08/2561
6อาจารย์พนิตาก้งซุ่นมหาวิทยาลัยทักษิณe-mail: panita487@hotmail.com06/29/256006/29/2561
7อาจารย์ณัฐธยาน์ตรีผลามหาวิทยาลัยศรีปทุม
8อาจารย์กนกอรเรืองสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9อาจารย์นุวัติพิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10ดร.กูรอซียะห์ยามิรูเด็งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11ดร.จริยาภรณ์มาสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12อาจารย์อรวรรณทิพย์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: orawann_1974@yahoo.com10/06/256010/06/2561
13อาจารย์ณฤดีเนตรโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: naruedee.n@yru.ac.th10/06/256010/06/2561
14ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติ"มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ "email: helen10th@gmail.com10/25/256010/25/2561
15อาจารย์พระมหาประกาศิตฐิติปสิทธิกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: prakasit.mcu@amil.com10/31/256010/31/2561
16อาจารย์พระมหาประเสริฐบุปผาสุขมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: sirimato@gmil.com10/31/256010/31/2561
17ดร.นิติยาค้อไผ่"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: ni_dsa@hotmail.com9/11/25609/11/2561
18ดร.สุพจน์ดวงเนตร"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: suphot59@gmail.com9/11/25609/11/2561
19อาจารย์ธณัชช์นรีสโรบล"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ email: tanatnaree@bcnc.ac.th9/11/25609/11/2561
20อาจารย์ผกาพรรณบุญเต็ม"มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒemail: p_boon_tem@hotmail.com10/11/256010/11/2561
21อาจารย์ฉวีวรรณเจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกemail: c.charoensap@gmail.com16/11/256016/11/2561
22ดร.พรทิพย์จอมพุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: pchompook@gmail.com12/14/256012/13/2561
23ดร.พีระพล​รัตนะ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: peeraponr@gmail.com12/14/256012/13/2561
24ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch@yahoo.com12/14/256012/13/2561
25อาจารย์อาจารีย์ช่างประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒajareecha@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
26ดร.ปองทิพย์เทพอารีย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpongtip@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
27อาจารย์รัตติยาพาณิชย์กุล มีบุศย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒrattiyam@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
28ดร.ณัชวดีจันทร์ฟองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnatchavadee@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
29ดร.พัชรีปรีดาสุริยะชัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpatchareep@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
30ผศ.ดร.นฤภัทรตั้งมั่นคงวรกูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnaruephat@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
31ผศ.บัณฑิตดุลยรักษ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์bn.dulyaraksa@gmail.com12/14/256012/13/2561
32อาจารย์ภูษณิศานวลสกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีpusanisa.n@ubu.ac.th12/14/256012/13/2561
33ผศ. ดร.รัชดาโสภาคะยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี12/14/256012/13/2561
34ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนินมหาวิทยาลัยทักษิณw_thamaphiban@hotmail.com12/14/256012/13/2561
35อาจารย์ดาวใจศรีจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีdaowgai@gmail.com12/14/256012/13/2561
36อาจารย์สุจำรัสพันธ์ประสิทธิ์เวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีsujumras.thi@mail.kmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
37Mrs.LakaisoneSaiyachitมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีlakaisone@yahoo.com12/14/256012/13/2561
38ดร.สิรินทรศรีโพธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีsirin@sut.ac.th12/14/256012/13/2561
39ดร.สรภัคสรณ์ฉัตรกมลทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาsorrapakksorn@hotmail.com12/14/256012/13/2561
40ดร.น้ำเงินจันทรมณีมหาวิทยาลัยพะเยาnamngern19@hotmail.com12/14/256012/13/2561
41ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญมหาวิทยาลัยพะเยาbunthi_ta@hotmail.com12/14/256012/13/2561
42ดร.ชวัลณัฎฐ์เจริญเขษมมีสุขมหาวิทยาลัยมหิดลch.jaroenkhasemmeesuk@gmail.com12/14/256012/13/2561
43ดร.เจษฎาภรณ์ปริยดำกลมหาวิทยาลัยมหิดลjetsadaporn.pri@mahidol.ac.th12/14/256012/13/2561
44อาจารย์ศรัณยูโกเมนต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsaranyoo.kom@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
45อาจารย์ณัฏฐยากุลศรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงnattaya.kul@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
46ผศ.ดร.จิราภรณ์อินทราไสยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงlengfufu@gmail.com12/14/256012/13/2561
47ผศ.ดร.สุพิศฤทธิ์แก้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์supit.ritkaew@gmail.com12/14/256012/13/2561
48อาจารย์ศักดิ์ระพีรักตประจิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาsakrapee.r@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
49อาจารย์พิชาภรณ์สุคนธพันธุ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาPichaporn.s@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
50อาจารย์น้ำทิพย์แซ่ว่องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมjeanne.translator@gmail.com12/14/256012/13/2561
51อาจารย์จันทร์จิราชัยภมรฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายjanjira_panya@yahoo.com12/14/256012/13/2561
52อาจารย์มลฤดีแซ่ม้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายrulimm@yahoo.com12/14/256012/13/2561
53อาจารย์สิทธิชัยสาเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่sittijoy@hotmail.com12/14/256012/13/2561
54อาจารย์จุมพิตศรีวัฒนพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่alishalover7979@gmail.com12/14/256012/13/2561
55ผศ.ดร.กัลทิมาพิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่kaltimap@hotmail.com12/14/256012/13/2561
56รศ.ดร.ภูษิตาอินทรประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์bhusita@gmail.com12/14/256012/13/2561
57ดร.นิพนธ์มานะสถิตพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์drni2214@gmail.com12/14/256012/13/2561
58ผศ.มาลีจัตุรัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีprofmalee@hotmail.com12/14/256012/13/2561
59ผศ.ดร.กุสุมาดำพิทักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkusuma100@hotmail.com12/14/256012/13/2561
60ดร.ธัญวรัตน์สุวรรณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanwarat_2@hotmail.com12/14/256012/13/2561
61ดร.ศรากุลสุโคตรพรหมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีsarakul2511@gmail.com12/14/256012/13/2561
62ผศ.กฤติยาร่างสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีgritiya@hotmial.com12/14/256012/13/2561
63ผศ.นิกรลีชาคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีnikornecon@hotmail.com12/14/256012/13/2561
64ผศ.จิตรลดาตรีสาครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีap.chitralada@hotmail.com12/14/256012/13/2561
65ผศ.ดร.ชัยมงคลผลแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีccc2555@hotmail.com12/14/256012/13/2561
66ดร.ถนอมพงษ์พานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanompong@rmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
67อาจารย์ปณิตาสงวนทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีj_panita@yahoo.com12/14/256012/13/2561
68ผศ.รัตนฤทธิ์จันทรรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีrattanarith@gmail.com12/14/256012/13/2561
69รศ.ดร.อุษาพรเสวกวิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีuan_51@hotmail.com12/14/256012/13/2561
70ผศ.ดร.ภัทริยางามมุขมหาวิทยาลัยกรุงเทพpatariya.n@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
71อาจารย์ภัณปภาศรีภูสิตโตมหาวิทยาลัยกรุงเทพpunprapa.s@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
72ดร.วฤตศิลป์ศรีกุลมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่warit@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
73อาจารย์ศุภวัฒน์จันทร์คำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่supawat@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
74ดร.สุรชัยสานติสุขรัตน์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่acd.ncu2015@gmail.com12/14/256012/13/2561
75ผศ.ดร.อัจฉราพรโชติพฤกษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม12/14/256012/13/2561
76อาจารย์วารุณีบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมnutruja.ri@spu.ac.th12/14/256012/13/2561
77อาจารย์ภีรดาประดิษฐพงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมmodga.14@gmail.com12/14/256012/13/2561
78อาจารย์ชัยณรงค์ชัยจินดามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีc.chainarong71@gmail.com12/14/256012/13/2561
79ผศ.ดร.ยงยุทธนาราษฎร์มหาวิทยาลัยสยามyongyuth.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
80ผศ.วิภาวัลย์นาคทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามwipavan.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
81ดร.จำรูญศรีพุ่มเทียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติjamroonsri@gmail.com12/14/256012/13/2561
82อาจารย์เปรมรัตน์พูลสวัสดิ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติpremrat@hotmail.com12/14/256012/13/2561
83อาจารย์วรรณิดาไชยการณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่wannida@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
84ผศ.กันย์ณิภัฐสุวรรณอ่อนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่kaewkanit@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
85ดร.ปถวีศุขกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญricely_law@hotmail.com12/14/256012/13/2561
86ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhelen10th@gmail.com12/14/256012/13/2561
87อาจารย์นลินีพานสายตาวิทยาลัยดุสิตธานีnalinee.ph@dtc.ac.th12/14/256012/13/2561
88อาจารย์วริษากังสวัสดิ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์varisakan@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
89อาจารย์อุมาพรใยถาวรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์umapornyai@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
90อาจารย์พิชญาศรีสุนทรศิริสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์pitchayasri@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
91อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พงษ์ดนตรีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์suksith@cgi.ac.th12/14/256012/13/2561
92ผศ.ดร.บุหงาตโนภาสสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
93ผศ.ชลดาจันทร์ขาวสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
94แพทย์หญิงจิติมาติยายนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีtoei021@hotmail.com12/14/256012/13/2561
95นายแพทย์วิบูลย์กาญจนพัฒนกุลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีwiboonkan@gmail.com12/14/256012/13/2561
96ผศ.บุษญาแสงแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามboo1976nid@gmail.com12/14/256012/13/2561
97ดร.อุระวีคำพิชิตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามUrawee1717@hotmail.com12/14/256012/13/2561
98อาจารย์เกศณิชชาอาษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาKetnitcha_999@hotmail.com12/14/256012/13/2561
99ผศ.ศุปรีญาสิทธิกุลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาSupreeya_sit@hotmail.com12/14/256012/13/2561
100อาจารย์ฉัตรอรุณตันสุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์12/14/256012/13/2561
101ดร.วิชาญเหรียฐวิไลรัตน์วิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
102ดร.ในตะวันกำหอมวิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
103ดร.ภัทร์ธมณฑน์เรืองวิทยาวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม12/14/256012/13/2561
104ผศ.ดร.วรันธรเฉลิมโฉมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี2505waran@gmail.com2/2/25612/2/2562
105ดร.ชฎาวัลย์รุณเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกchadawanr@gmail.com1/18/25611/17/2562
106ดร.กิตติศักดิ์แถวนาชมมหาวิทยาลัยนเรศวรthawnashom@gmail.com1/18/25611/17/2562
107อาจารย์แสนสุขภาสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามsermsook.p@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
108รศ.กิจประมุขตันตยาภรณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามkitpramuk.t@gmail.com1/18/25611/17/2562
109อาจารย์ทรงภพจันทร์ลอยมหาวิทยาลัยมหาสารคามsongphob.j@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
110อาจารย์กิรินดาไชยศรีสุทธิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามkirinda.c@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
111อาจารย์ชลธิชาอินอุ่นโชติมหาวิทยาลัยมหาสารคามcholticha.i@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
112อาจารย์พรพิชิตโพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามPornphichit.P@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
113ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch.s@gmail.com1/18/25611/17/2562
114ผศ.ดร.ลัคนาวัฒนะชีวะกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้lakhanaw@yahoo.com1/18/25611/17/2562
115ดร.ถมรัตน์ชัชวาลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติwillowliew@gmail.com1/18/25611/17/2562
116ดร.สิทธิเดศศรีน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติtedittis@gmail.com1/18/25611/17/2562
117ดร.ขวัญจรัสเชิงปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติchoengpanja.k@hotmail.com1/18/25611/17/2562
118อาจารย์วิชชุตามังคะลีมหาวิทยาลัยรามคำแหงvichuta.m@gmail.com1/18/25611/17/2562
119อาจารย์ภัทรวรรณทองใหญ่มหาวิทยาลัยรามคำแหงmypattarawan@hotmail.com1/18/25611/17/2562
120อาจารย์สุวรรณีชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์jiji_meesilapa@hotmail.com1/18/25611/17/2562
121ผศ.ขวัญใจคงถาวรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์kwanjai.k@hotmail.com1/18/25611/17/2562
122ดร.กนกอรรื่นฤทัยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครiamnewtechno26@hotmail.com1/18/25611/17/2562
123อาจารย์ปิยะนุชดีฤสานต์วิทยาลัยชุมชนน่านpiyanush1977@gmail.com1/18/25611/17/2562
124อาจารย์ทิพธิญาภาวะพรหมวิทยาลัยชุมชนน่านpatip2555@gmail.com1/18/25611/17/2562
125อาจารย์สุภาวดีมาศบางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรevaluationpcc@gmail.com1/18/25611/17/2562
126อาจารย์ซูไฮลาลือธีรลักษณ์วิทยาลัยชุมชนยะลาsella.5324@gmail.com1/18/25611/17/2562
127อาจารย์นาตยาแซ่จิววิทยาลัยชุมชนยะลาnycc_48@hotmail.com1/18/25611/17/2562
128อาจารย์พัชราภรณ์เธียรธวัชวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครpatty_tean@hotmail.com1/18/25611/17/2562
129ผศ.ดร.ปิยวัฒน์สายพันธุ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นspiyaw@kku.ac.th1/18/25611/17/2562
130ผศ.ธีรพันธ์บัญญัญรัชตมหาวิทยาลัยขอนแก่น1/18/25611/17/2562
131รศ.พิษณุเจียวคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่phisanu.c@gmail.com1/18/25611/17/2562
132ผศ.ดร.จิราภรณ์เตชะอุดมเดชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Tachaudomdach.c@hotmail.com1/18/25611/17/2562
133อาจารย์ศิลาวัฒน์ชัยวงศ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยintiyod@hotmail.co.th1/18/25611/17/2562
134ผศ.ดร.มยุรีตั้งเกียรติกำจายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒmayureet@g.swu.ac.th1/18/25611/17/2562
135ดร.ตรีสุคนธ์ตรีบุพชาติสกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังtreesukon.tr@kmitl.ac.th1/18/25611/17/2562
136ดร.สรินพรวิสิฐสัทธาพงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังsarinporn.vi@kmitl.ac.th1/18/25611/17/2562
137ผศ.ดร.ไสวฟักขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมSawai.f@hotmail.com1/18/25611/17/2562
138ดร.อาภาพรสิงหราชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมSomsava@yahoo.com1/18/25611/17/2562
139ดร.ปมณฑ์ภูมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่pamon.pumas@gmail.com1/18/25611/17/2562
140ผศ.ดร.ชวิศจิตรวิจารณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่chawit2111@gmail.com1/18/25611/17/2562
141ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีmnida7@gmail.com1/18/25611/17/2562
142อาจารย์กอรวีศิริโภคาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีkorapirom@gmail.com1/18/25611/17/2562
143อาจารย์สจีวรรณปราชญ์ศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีsajeewan.p@lawasri.tru.ac.th1/18/25611/17/2562
144ดร.ประจักร์รอดอาวุธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์prachakrot@gmail.com1/18/25611/17/2562
145อาจารย์วิโรจน์เจ้ยเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีrotejei007@gmail.com1/18/25611/17/2562
146อาจารย์น้ำฝนแสงอรุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีNumfon.san@mail.pbru.ac.th1/18/25611/17/2562
147ผศ.ดร.พรรณีคอนจอหอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีng_pannee@yahoo.co.th1/18/25611/17/2562
148อาจารย์วัสส์พรจิโรจพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์yingyim8@gmail.com1/18/25611/17/2562
149ดร.ศศิธรจันทมฤกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์sasithornpom@gmail.com1/18/25611/17/2562
150อาจารย์สุพัฒตราซังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาthicksang@gmail.com1/18/25611/17/2562
151ดร.จารุมลหนูคงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาjarumon.no@ssru.ac.th1/18/25611/17/2562
152อาจารย์สาธิยาภูนาพลอยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาpiasuntia@hotmail.com1/18/25611/17/2562
153อาจารย์อภิรติไตรยาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาapirati.tr@ssru.ac.th1/18/25611/17/2562
154อาจารย์สิริประภาจันทร์ดำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีmynameis2qun@gmail.com1/18/25611/17/2562
155ดร.กรกนกตั้งจิตมั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงk.tangjitman@gmail.com1/18/25611/17/2562
156ดร.กุลชญาลอยหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีLoyha2523@gmail.com1/18/25611/17/2562
157รศ.ดร.ปานฉัตท์อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1/18/25611/17/2562
158ดร.สมพรวาสะศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีVASASIRT9976hotmail.com1/18/25611/17/2562
159อาจารย์คมสันเรืองโกศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkomsan@rmutt.ac.th1/18/25611/17/2562
160อาจารย์ทศพรสุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtuwlek@hotmail.com1/18/25611/17/2562
161อาจารย์นิกรเทพทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีnikorn_t@rmutt.ac.th1/18/25611/17/2562
162อาจารย์กนกภรณ์​ครุฑภาพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีKkaokporn@gmail.com​1/18/25611/17/2562
163อาจารย์บุศราตั้งศิริพัฒน์ภรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtbussara@hotmail.com1/18/25611/17/2562
164ดร.พิมอรแก้วแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีpimonboom@hotmail.com1/18/25611/17/2562
165ดร.บุษกรวัฒนบุตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิbusaaiey2516@gmail.com1/18/25611/17/2562
166ดร.เสกสรรมังคลานันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานsek.mangkalanan@live.com1/18/25611/17/2562
167อาจารย์บุญส่งอุดมกิจโกศลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตboonsong00@gmail.com1/18/25611/17/2562
168ดร.กันทิมาคงสถิตสุวรรณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นbaorr@stjohn.ac.th1/18/25611/17/2562
169อาจารย์เมธัสชูเวชมหาวิทยาลัยเนชั่นmethus_chu@nation.ac.th1/18/25611/17/2562
170ดร.สุภาพรสรสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตs.suphaphon@hotmail.com1/18/25611/17/2562
171ผศ.พนิดาวัชระรังษีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์pavash@rpu.ac.th1/18/25611/17/2562
172อาจารย์รัตนาภรณ์กิตติทนงวัตรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์rakitt@rpu.ac.th1/18/25611/17/2562
173อาจารย์วีรภัทรสุธีรางกูรมหาวิทยาลัยศรีปทุมkanomdesign@yahoo.com1/18/25611/17/2562
174อาจารย์ชนินทรฉายรัศมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมchaninthorn.ch@spu.ac.th1/18/25611/17/2562
175อาจารย์วรภูมิแสงแก้วมหาวิทยาลัยสยามworapoom@siam.edu1/18/25611/17/2562
176ดร.ทิพวรรณจูประจบมหาวิทยาลัยสยามthipphawan@siam.edu1/18/25611/17/2562
177ดร.รักษ์จินดาวัฒนาลัยมหาวิทยาลัยสยามw_ruxjinda@yahoo.com1/18/25611/17/2562
178ผศ.ดร.สุสารีประคินกิจมหาวิทยาลัยสยามtik.susaree@gmail.com1/18/25611/17/2562
179ผศ.วิภาวัลย์นาคทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามwipavan.nar@siam.edu1/18/25611/17/2562
180อาจารย์จารุณีวรรณศิริกุลมหาวิทยาลัยสยามcharuni13@yahoo.com1/18/25611/17/2562
181ดร.นฎญาผู้พัฒน์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญnathayappt@au.edu1/18/25611/17/2562
182ผศ.ดร.กนกอรรุ่งโรจน์งามเจริญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญdrkanogon@gmail.com1/18/25611/17/2562
183อาจารย์สุปราณีวงษ์แสงจันทร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียsupraneev@eau.ac.th1/18/25611/17/2562
184อาจารย์วัชรากรมยุรีวิทยาลัยดุสิตธานีwacharakorn.ma@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
185อาจารย์ณัฐสินีชินธนภูมิไพศาลวิทยาลัยดุสิตธานีnathsinee.ch@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
186อาจารย์ญาณภาบุญประกอบวิทยาลัยดุสิตธานีyanapa.bo@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
187อาจารย์ณัฐวดีธนมหามงคลวิทยาลัยดุสิตธานีnattawadee.th@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
188อาจารย์สริกานนทะสรวิทยาลัยดุสิตธานีsarika.no@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
189อาจารย์กิตยาการอิศรางกูร ณ อยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาkittayakarn@gmail.com1/18/25611/17/2562
190อาจารย์ลัชชาภรณ์ธรรมธีรเสถียรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาlatchaporn.tha@cdtc.ac.th1/18/25611/17/2562
191อาจารย์ศุภรแท่นแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาsuporn.poo@cdtc.ac.th,suporn.pool@cdtc.ac.th1/18/25611/17/2562
192ดร.ปิ่นปินัทธ์นฤนากบุญทรัพย์สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยpin300119@hotmail.com1/18/25611/17/2562
193อาจารย์สุดาวรรณสันหมอยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชrgar.peun203@gmail.com1/18/25611/17/2562
194อาจารย์อัญชลีรุ่งฉายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชanchalee_ntk@hotmail.com1/18/25611/17/2562
195อาจารย์กัญญาพัชรเบ้าทองวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามkanyapat@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
196อาจารย์ชาลีศิริพิทักษ์ชัยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามchalees@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
197อาจารย์จารุณีอินทฤทธิ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามjarunee1@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
198อาจารย์อรุณีศรีสุยิ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามneearuneesri@gmail.com1/18/25611/17/2562
199อาจารย์ขนิษฐาธนสมบัติวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามnatapon@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
200อาจารย์สุจิมาติลาการยทรัพย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามsujima@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
201อาจารย์วรากรแซ่ภู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาJaa.kmitl@gmail.com1/18/25611/17/2562
202อาจารย์ฐิตินันท์พูลศิลป์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาtpsd03@gmail.com1/18/25611/17/2562
203อาจารย์ระวิวรรณแซ่หลีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาrawiwan.zaelee@gmail.com1/18/25611/17/2562
204ดร.สุรางค์เตชะแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางtanteynong@yahoo.com1/18/25611/17/2562
205ผศ.ศักดิ์สุริยาไตรยราชมหาวิทยาลัยขอนแก่นsaksuriyat@gmail.com2/22/25612/21/2562
206ดร.อนิดาเพ็ชรแก้วมหาวิทยาลัยทักษิณanida_111@hotmail.com2/22/25612/21/2562
207อาจารย์เสริมศักดิ์ขุนพลมหาวิทยาลัยทักษิณkhunpol@hotmail.com2/22/25612/21/2562
208ดร.จารุรัตน์ปัญโญมหาวิทยาลัยทักษิณjaru_ruk@hotmail.com2/22/25612/21/2562
209ผศ.ดร.อธิปัตย์บุญเหมาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีatipat.boo@kmutt.ac.th2/22/25612/21/2562
210ดร.แหวนพลอยจินากูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีwanploy.jinagool@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
211ศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ตันตสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีpiyada@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
212ดร.ธนกมณลีศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีthanakamon@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
213อาจารย์พญ.กุลศิริเตียนศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
214อาจารย์อัจฉรางามนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
215อาจารย์พิมพ์เพการ์ผาเดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
216ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญมหาวิทยาลัยพะเยาbunthi_ta@hotmail.com2/22/25612/21/2562
217ผศ.ดร.วิไลรัตน์วรภมรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงwwora@yahoo.com2/22/25612/21/2562
218ดร.สมจินต์รัตนเสถียรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ratanasathien@yahoo.com2/22/25612/21/2562
219อาจารย์ฉวีวรรณชื่นชูผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์chawiwan24@gmail.com2/22/25612/21/2562
220ผศ.พิเชฐตระการชัยศิริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์pichet.t@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
221ดร.ปองพชรธาราสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์pongpachara.t@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
222ผศ.ดร.ลดาวัลย์เลิศเลอวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ladawan.l@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
223ผศ.ดร.ยุทธพงษ์สังข์น้อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
224ดร.พรพิมลเชื้อดวงผุยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
225ดร.ทัศนีขาวเนียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
226ดร.สุรีรัตน์เย็นช้อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
227ผศ.เขมิกาอุระวงค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์jantra.s@hotmail.com2/22/25612/21/2562
228ผศ.ดร.ศศิกานต์กาละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Napaporn.k@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
229ดร.ชาญศักดิ์ทองซ้อนกลีบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์charnsak@cri.or.th2/22/25612/21/2562
230ดร.ภัทราวุธโสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์pattarawut@cgi.ac.th2/22/25612/21/2562
231ดร.มนตรียะสาวงษ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์montri@cgi.ac.th2/22/25612/21/2562
232ผศ.ดร.ถิรายุชุมสาย ณ อยุธยาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบังthijumsai@gmail.com2/22/25612/21/2562
233ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch.sgmail.com2/22/25612/21/2562
234อาจารย์จุฑาภรณ์ชนะถาวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้winchana.jc@gmail.com2/22/25612/21/2562
235อาจารย์ปฐมพงค์กุกแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีkookkaew2526@hotmail.com2/22/25612/21/2562
236ผศ.เบ็ญจมาสนาควงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี2/22/25612/21/2562
237อาจารย์ธนัชชนม์แจ้งขำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี2/22/25612/21/2562
238ดร.ทวีนำสกุลวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานtawee@rmuti.ac.th2/22/25612/21/2562
239ดร.วรรณะรัตนพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายsoc_wanna@crru.ac.th2/22/25612/21/2562
240อาจารย์นครินทร์น้ำใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายnakarinja@hotmail.com2/22/25612/21/2562
241ดร.จีรนันต์ไชยงาม นอกซ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายjeeranun.ck@gmail.com2/22/25612/21/2562
242อาจารย์อดิวัชร์พนาพงศ์ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายAdiwach@gmail.com2/22/25612/21/2562
243อาจารย์ธิดาแซ่ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชaj.thida@gmail.com2/22/25612/21/2562
244อาจารย์วิเชียรพันธ์อ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชcutewi878@gmail.com2/22/25612/21/2562
245อาจารย์ขนัยชนม์ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชChanaichon_dam@nstru.ac.th2/22/25612/21/2562
246อาจารย์จิราพรสุขกรงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชporpiglet_@hotmail.com2/22/25612/21/2562
247อาจารย์กนกวรรณแก้วอุไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตkanokkook@gmail.com2/22/25612/21/2562
248อาจารย์ภัทริยาสังข์น้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาpattareya8619@gmail.com, pattareya_sung@hotmail.com2/22/25612/21/2562
249ดร.กฤตกาลชาร์ลีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี2/22/25612/21/2562
250ดร.สุภัทรแก้วพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีKaewphat’s@gmail.cpm2/22/25612/21/2562
251ดร.จิญาภาศรีภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีs.jiyapa@gmail.com2/22/25612/21/2562
252ผศ.ดร.จุฬามาศจันทร์ศรีสุคตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีjulamas2012@gmail.com2/22/25612/21/2562
253ดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์มหาวิทยาลัยรังสิตworachat89@gmail.com2/22/25612/21/2562
254ดร.กัลยรัตน์หล่อมณีนพรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตkanlayarat@rsu.ac.th2/22/25612/21/2562
255ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhelen10th@gmail.com2/22/25612/21/2562
256อาจารย์วรรณภรณ์วีระพงษ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชwannaporn.vee.@gmail.com2/22/25612/21/2562
257อาจารย์ภูษิตาครุธดิลกานันท์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชjkchitt.nun@gmail.com2/22/25612/21/2562
258อาจารย์มนธิราธรรมเพชรโรงเรียนพลวิทยาthommaphet@gmail.com2/22/25612/21/2562
259ผศ.ดร. วรวิทย์เกิดสวัสดิ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง tong_kul@hotmail.com04/11/256104/11/2562
260ผศ.ดร. วรรณวิไลไกรเพ็ชร์ เอวานส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
wanwilai.ev@kmitl.ac.th 04/11/256104/11/2562

 

2,159 total views, 5 views today