รายชื่อสมาชิกบุคคลรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันที่สมัครสมาชิกวันที่ หมดวาระ
1นางสาวดรรชกรศรีไพศาลมหาวิทยาลัยเนชั่นโทร: 02-338386307/07/255907/07/2560
2ดร.ธวัฒน์ชัยคุณะโคตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร: 088-535-579229/11/255929/11/2560
3ดร.สัจธรรมพรทวีกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโทร: 089-159-830729/11/255929/11/2560
4ดร. นิสิตเรืองสว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโทร: 083-083-728929/11/255929/11/2560
5ดร. พักพลมุงลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทร: 084-035-479429/11/255929/11/2560
6นายเสถียรโยวะผุยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี04/04/256004/04/2561
7ผศ.ดร.สุธาทิพย์งามนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์e-mail: ngamnin@gmail.com
โทร : 087-5249659
04/04/256004/04/2561
8นางสุรางคนามณียานนท์มหาวิทยาลัยราชธานีe-mail: manyanon.surakit@gmail.com
โทร : 098-1180898
04/04/256004/04/2561
9นางสาวเอมอรวันเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์e-mail: aimona2008@gmail.com
โทร : 081-7859020
04/04/256004/04/2561
10นายโอภาสเกาไศยาภรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
e-mail: ophat.k@psu.ac.th
โทร : 081-9368243
04/04/256004/04/2561
11นางพนิตาก้งซุ่นมหาวิทยาลัยทักษิณe-mail: panita487@hotmail.com29/06/256029/06/2561
12นางสาวณัฐธยาน์ตรีผลามหาวิทยาลัยศรีปทุม
13นางกนกอรเรืองสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14นายนุวัติพิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15ดร.กูรอซียะห์ยามิรูเด็งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
16ดร.จริยาภรณ์มาสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
17นางสาว อรวรรณ ทิพย์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: orawann_1974@yahoo.com6/10/25606/10/2561
18นางสาว ณฤดี เนตรโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: naruedee.n@yru.ac.th6/10/25606/10/2561

1,309 total views, 1 views today