รายชื่อสมาชิกบุคคลรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อนามสกุลมหาวิทยาลัย/สถาบันE-mailวันที่สมัครสมาชิกวันที่หมดวาระ
1อาจารย์เสถียรโยวะผุยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี03/29/256103/28/2562
2ผศ.ดร.สุธาทิพย์งามนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์e-mail: ngamnin@gmail.com04/05/256004/05/2561
3อาจารย์สุรางคนามณียานนท์มหาวิทยาลัยราชธานีe-mail: manyanon.surakit@gmail.com04/06/256004/06/2561
4อาจารย์สาวเอมอรวันเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์e-mail: aimona2008@gmail.com04/07/256004/07/2561
5อาจารย์โอภาสเกาไศยาภรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์e-mail: ophat.k@psu.ac.th04/08/256004/08/2561
6อาจารย์พนิตาก้งซุ่นมหาวิทยาลัยทักษิณe-mail: panita487@hotmail.com06/29/256006/29/2561
7อาจารย์ณัฐธยาน์ตรีผลามหาวิทยาลัยศรีปทุม
8อาจารย์กนกอรเรืองสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9อาจารย์นุวัติพิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10ดร.กูรอซียะห์ยามิรูเด็งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11ดร.จริยาภรณ์มาสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12อาจารย์อรวรรณทิพย์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: orawann_1974@yahoo.com10/06/256010/06/2561
13อาจารย์ณฤดีเนตรโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาemail: naruedee.n@yru.ac.th10/06/256010/06/2561
14ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติ"มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ "email: helen10th@gmail.com10/25/256010/25/2561
15อาจารย์พระมหาประกาศิตฐิติปสิทธิกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: prakasit.mcu@amil.com10/31/256010/31/2561
16อาจารย์พระมหาประเสริฐบุปผาสุขมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยemail: sirimato@gmil.com10/31/256010/31/2561
17ดร.นิติยาค้อไผ่"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: ni_dsa@hotmail.com9/11/25609/11/2561
18ดร.สุพจน์ดวงเนตร"มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ email: suphot59@gmail.com9/11/25609/11/2561
19อาจารย์ธณัชช์นรีสโรบล"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ email: tanatnaree@bcnc.ac.th9/11/25609/11/2561
20อาจารย์ผกาพรรณบุญเต็ม"มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒemail: p_boon_tem@hotmail.com10/11/256010/11/2561
21อาจารย์ฉวีวรรณเจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกemail: c.charoensap@gmail.com16/11/256016/11/2561
22ดร.พรทิพย์จอมพุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: pchompook@gmail.com12/14/256012/13/2561
23ดร.พีระพล​รัตนะ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์email: peeraponr@gmail.com12/14/256012/13/2561
24ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch@yahoo.com12/14/256012/13/2561
25อาจารย์อาจารีย์ช่างประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒajareecha@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
26ดร.ปองทิพย์เทพอารีย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpongtip@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
27อาจารย์รัตติยาพาณิชย์กุล มีบุศย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒrattiyam@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
28ดร.ณัชวดีจันทร์ฟองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnatchavadee@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
29ดร.พัชรีปรีดาสุริยะชัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒpatchareep@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
30ผศ.ดร.นฤภัทรตั้งมั่นคงวรกูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒnaruephat@g.swu.ac.th12/14/256012/13/2561
31ผศ.บัณฑิตดุลยรักษ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์bn.dulyaraksa@gmail.com12/14/256012/13/2561
32อาจารย์ภูษณิศานวลสกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีpusanisa.n@ubu.ac.th12/14/256012/13/2561
33ผศ. ดร.รัชดาโสภาคะยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี12/14/256012/13/2561
34ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนินมหาวิทยาลัยทักษิณw_thamaphiban@hotmail.com12/14/256012/13/2561
35อาจารย์ดาวใจศรีจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีdaowgai@gmail.com12/14/256012/13/2561
36อาจารย์สุจำรัสพันธ์ประสิทธิ์เวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีsujumras.thi@mail.kmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
37Mrs.LakaisoneSaiyachitมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีlakaisone@yahoo.com12/14/256012/13/2561
38ดร.สิรินทรศรีโพธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีsirin@sut.ac.th12/14/256012/13/2561
39ดร.สรภัคสรณ์ฉัตรกมลทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาsorrapakksorn@hotmail.com12/14/256012/13/2561
40ดร.น้ำเงินจันทรมณีมหาวิทยาลัยพะเยาnamngern19@hotmail.com12/14/256012/13/2561
41ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญมหาวิทยาลัยพะเยาbunthi_ta@hotmail.com12/14/256012/13/2561
42ดร.ชวัลณัฎฐ์เจริญเขษมมีสุขมหาวิทยาลัยมหิดลch.jaroenkhasemmeesuk@gmail.com12/14/256012/13/2561
43ดร.เจษฎาภรณ์ปริยดำกลมหาวิทยาลัยมหิดลjetsadaporn.pri@mahidol.ac.th12/14/256012/13/2561
44อาจารย์ศรัณยูโกเมนต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsaranyoo.kom@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
45อาจารย์ณัฏฐยากุลศรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงnattaya.kul@mfu.ac.th12/14/256012/13/2561
46ผศ.ดร.จิราภรณ์อินทราไสยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงlengfufu@gmail.com12/14/256012/13/2561
47ผศ.ดร.สุพิศฤทธิ์แก้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์supit.ritkaew@gmail.com12/14/256012/13/2561
48อาจารย์ศักดิ์ระพีรักตประจิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาsakrapee.r@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
49อาจารย์พิชาภรณ์สุคนธพันธุ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาPichaporn.s@pgvim.ac.th12/14/256012/13/2561
50อาจารย์น้ำทิพย์แซ่ว่องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมjeanne.translator@gmail.com12/14/256012/13/2561
51อาจารย์จันทร์จิราชัยภมรฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายjanjira_panya@yahoo.com12/14/256012/13/2561
52อาจารย์มลฤดีแซ่ม้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายrulimm@yahoo.com12/14/256012/13/2561
53อาจารย์สิทธิชัยสาเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่sittijoy@hotmail.com12/14/256012/13/2561
54อาจารย์จุมพิตศรีวัฒนพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่alishalover7979@gmail.com12/14/256012/13/2561
55ผศ.ดร.กัลทิมาพิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่kaltimap@hotmail.com12/14/256012/13/2561
56รศ.ดร.ภูษิตาอินทรประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์bhusita@gmail.com12/14/256012/13/2561
57ดร.นิพนธ์มานะสถิตพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์drni2214@gmail.com12/14/256012/13/2561
58ผศ.มาลีจัตุรัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีprofmalee@hotmail.com12/14/256012/13/2561
59ผศ.ดร.กุสุมาดำพิทักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkusuma100@hotmail.com12/14/256012/13/2561
60ดร.ธัญวรัตน์สุวรรณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanwarat_2@hotmail.com12/14/256012/13/2561
61ดร.ศรากุลสุโคตรพรหมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีsarakul2511@gmail.com12/14/256012/13/2561
62ผศ.กฤติยาร่างสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีgritiya@hotmial.com12/14/256012/13/2561
63ผศ.นิกรลีชาคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีnikornecon@hotmail.com12/14/256012/13/2561
64ผศ.จิตรลดาตรีสาครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีap.chitralada@hotmail.com12/14/256012/13/2561
65ผศ.ดร.ชัยมงคลผลแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีccc2555@hotmail.com12/14/256012/13/2561
66ดร.ถนอมพงษ์พานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtanompong@rmutt.ac.th12/14/256012/13/2561
67อาจารย์ปณิตาสงวนทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีj_panita@yahoo.com12/14/256012/13/2561
68ผศ.รัตนฤทธิ์จันทรรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีrattanarith@gmail.com12/14/256012/13/2561
69รศ.ดร.อุษาพรเสวกวิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีuan_51@hotmail.com12/14/256012/13/2561
70ผศ.ดร.ภัทริยางามมุขมหาวิทยาลัยกรุงเทพpatariya.n@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
71อาจารย์ภัณปภาศรีภูสิตโตมหาวิทยาลัยกรุงเทพpunprapa.s@bu.ac.th12/14/256012/13/2561
72ดร.วฤตศิลป์ศรีกุลมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่warit@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
73อาจารย์ศุภวัฒน์จันทร์คำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่supawat@northcm.ac.th12/14/256012/13/2561
74ดร.สุรชัยสานติสุขรัตน์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่acd.ncu2015@gmail.com12/14/256012/13/2561
75ผศ.ดร.อัจฉราพรโชติพฤกษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม12/14/256012/13/2561
76อาจารย์วารุณีบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมnutruja.ri@spu.ac.th12/14/256012/13/2561
77อาจารย์ภีรดาประดิษฐพงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมmodga.14@gmail.com12/14/256012/13/2561
78อาจารย์ชัยณรงค์ชัยจินดามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีc.chainarong71@gmail.com12/14/256012/13/2561
79ผศ.ดร.ยงยุทธนาราษฎร์มหาวิทยาลัยสยามyongyuth.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
80ผศ.วิภาวัลย์นาคทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามwipavan.nar@siam.edu12/14/256012/13/2561
81ดร.จำรูญศรีพุ่มเทียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติjamroonsri@gmail.com12/14/256012/13/2561
82อาจารย์เปรมรัตน์พูลสวัสดิ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติpremrat@hotmail.com12/14/256012/13/2561
83อาจารย์วรรณิดาไชยการณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่wannida@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
84ผศ.กันย์ณิภัฐสุวรรณอ่อนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่kaewkanit@hu.ac.th12/14/256012/13/2561
85ดร.ปถวีศุขกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญricely_law@hotmail.com12/14/256012/13/2561
86ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhelen10th@gmail.com12/14/256012/13/2561
87อาจารย์นลินีพานสายตาวิทยาลัยดุสิตธานีnalinee.ph@dtc.ac.th12/14/256012/13/2561
88อาจารย์วริษากังสวัสดิ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์varisakan@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
89อาจารย์อุมาพรใยถาวรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์umapornyai@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
90อาจารย์พิชญาศรีสุนทรศิริสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์pitchayasri@pim.ac.th12/14/256012/13/2561
91อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พงษ์ดนตรีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์suksith@cgi.ac.th12/14/256012/13/2561
92ผศ.ดร.บุหงาตโนภาสสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
93ผศ.ชลดาจันทร์ขาวสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยsupranee@trcn.ac.th12/14/256012/13/2561
94แพทย์หญิงจิติมาติยายนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีtoei021@hotmail.com12/14/256012/13/2561
95นายแพทย์วิบูลย์กาญจนพัฒนกุลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีwiboonkan@gmail.com12/14/256012/13/2561
96ผศ.บุษญาแสงแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามboo1976nid@gmail.com12/14/256012/13/2561
97ดร.อุระวีคำพิชิตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามUrawee1717@hotmail.com12/14/256012/13/2561
98อาจารย์เกศณิชชาอาษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาKetnitcha_999@hotmail.com12/14/256012/13/2561
99ผศ.ศุปรีญาสิทธิกุลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาSupreeya_sit@hotmail.com12/14/256012/13/2561
100อาจารย์ฉัตรอรุณตันสุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์12/14/256012/13/2561
101ดร.วิชาญเหรียฐวิไลรัตน์วิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
102ดร.ในตะวันกำหอมวิทยาลัยทองสุข12/14/256012/13/2561
103ดร.ภัทร์ธมณฑน์เรืองวิทยาวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม12/14/256012/13/2561
104ผศ.ดร.วรันธรเฉลิมโฉมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี2505waran@gmail.com2/2/25612/2/2562
105ดร.ชฎาวัลย์รุณเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกchadawanr@gmail.com1/18/25611/17/2562
106ดร.กิตติศักดิ์แถวนาชมมหาวิทยาลัยนเรศวรthawnashom@gmail.com1/18/25611/17/2562
107อาจารย์แสนสุขภาสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามsermsook.p@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
108รศ.กิจประมุขตันตยาภรณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามkitpramuk.t@gmail.com1/18/25611/17/2562
109อาจารย์ทรงภพจันทร์ลอยมหาวิทยาลัยมหาสารคามsongphob.j@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
110อาจารย์กิรินดาไชยศรีสุทธิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามkirinda.c@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
111อาจารย์ชลธิชาอินอุ่นโชติมหาวิทยาลัยมหาสารคามcholticha.i@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
112อาจารย์พรพิชิตโพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามPornphichit.P@acc.msu.ac.th1/18/25611/17/2562
113ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch.s@gmail.com1/18/25611/17/2562
114ผศ.ดร.ลัคนาวัฒนะชีวะกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้lakhanaw@yahoo.com1/18/25611/17/2562
115ดร.ถมรัตน์ชัชวาลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติwillowliew@gmail.com1/18/25611/17/2562
116ดร.สิทธิเดศศรีน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติtedittis@gmail.com1/18/25611/17/2562
117ดร.ขวัญจรัสเชิงปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติchoengpanja.k@hotmail.com1/18/25611/17/2562
118อาจารย์วิชชุตามังคะลีมหาวิทยาลัยรามคำแหงvichuta.m@gmail.com1/18/25611/17/2562
119อาจารย์ภัทรวรรณทองใหญ่มหาวิทยาลัยรามคำแหงmypattarawan@hotmail.com1/18/25611/17/2562
120อาจารย์สุวรรณีชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์jiji_meesilapa@hotmail.com1/18/25611/17/2562
121ผศ.ขวัญใจคงถาวรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์kwanjai.k@hotmail.com1/18/25611/17/2562
122ดร.กนกอรรื่นฤทัยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครiamnewtechno26@hotmail.com1/18/25611/17/2562
123อาจารย์ปิยะนุชดีฤสานต์วิทยาลัยชุมชนน่านpiyanush1977@gmail.com1/18/25611/17/2562
124อาจารย์ทิพธิญาภาวะพรหมวิทยาลัยชุมชนน่านpatip2555@gmail.com1/18/25611/17/2562
125อาจารย์สุภาวดีมาศบางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรevaluationpcc@gmail.com1/18/25611/17/2562
126อาจารย์ซูไฮลาลือธีรลักษณ์วิทยาลัยชุมชนยะลาsella.5324@gmail.com1/18/25611/17/2562
127อาจารย์นาตยาแซ่จิววิทยาลัยชุมชนยะลาnycc_48@hotmail.com1/18/25611/17/2562
128อาจารย์พัชราภรณ์เธียรธวัชวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครpatty_tean@hotmail.com1/18/25611/17/2562
129ผศ.ดร.ปิยวัฒน์สายพันธุ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นspiyaw@kku.ac.th1/18/25611/17/2562
130ผศ.ธีรพันธ์บัญญัญรัชตมหาวิทยาลัยขอนแก่น1/18/25611/17/2562
131รศ.พิษณุเจียวคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่phisanu.c@gmail.com1/18/25611/17/2562
132ผศ.ดร.จิราภรณ์เตชะอุดมเดชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Tachaudomdach.c@hotmail.com1/18/25611/17/2562
133อาจารย์ศิลาวัฒน์ชัยวงศ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยintiyod@hotmail.co.th1/18/25611/17/2562
134ผศ.ดร.มยุรีตั้งเกียรติกำจายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒmayureet@g.swu.ac.th1/18/25611/17/2562
135ดร.ตรีสุคนธ์ตรีบุพชาติสกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังtreesukon.tr@kmitl.ac.th1/18/25611/17/2562
136ดร.สรินพรวิสิฐสัทธาพงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังsarinporn.vi@kmitl.ac.th1/18/25611/17/2562
137ผศ.ดร.ไสวฟักขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมSawai.f@hotmail.com1/18/25611/17/2562
138ดร.อาภาพรสิงหราชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมSomsava@yahoo.com1/18/25611/17/2562
139ดร.ปมณฑ์ภูมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่pamon.pumas@gmail.com1/18/25611/17/2562
140ผศ.ดร.ชวิศจิตรวิจารณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่chawit2111@gmail.com1/18/25611/17/2562
141ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีmnida7@gmail.com1/18/25611/17/2562
142อาจารย์กอรวีศิริโภคาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีkorapirom@gmail.com1/18/25611/17/2562
143อาจารย์สจีวรรณปราชญ์ศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีsajeewan.p@lawasri.tru.ac.th1/18/25611/17/2562
144ดร.ประจักร์รอดอาวุธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์prachakrot@gmail.com1/18/25611/17/2562
145อาจารย์วิโรจน์เจ้ยเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีrotejei007@gmail.com1/18/25611/17/2562
146อาจารย์น้ำฝนแสงอรุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีNumfon.san@mail.pbru.ac.th1/18/25611/17/2562
147ผศ.ดร.พรรณีคอนจอหอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีng_pannee@yahoo.co.th1/18/25611/17/2562
148อาจารย์วัสส์พรจิโรจพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์yingyim8@gmail.com1/18/25611/17/2562
149ดร.ศศิธรจันทมฤกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์sasithornpom@gmail.com1/18/25611/17/2562
150อาจารย์สุพัฒตราซังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาthicksang@gmail.com1/18/25611/17/2562
151ดร.จารุมลหนูคงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาjarumon.no@ssru.ac.th1/18/25611/17/2562
152อาจารย์สาธิยาภูนาพลอยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาpiasuntia@hotmail.com1/18/25611/17/2562
153อาจารย์อภิรติไตรยาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาapirati.tr@ssru.ac.th1/18/25611/17/2562
154อาจารย์สิริประภาจันทร์ดำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีmynameis2qun@gmail.com1/18/25611/17/2562
155ดร.กรกนกตั้งจิตมั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงk.tangjitman@gmail.com1/18/25611/17/2562
156ดร.กุลชญาลอยหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีLoyha2523@gmail.com1/18/25611/17/2562
157รศ.ดร.ปานฉัตท์อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1/18/25611/17/2562
158ดร.สมพรวาสะศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีVASASIRT9976hotmail.com1/18/25611/17/2562
159อาจารย์คมสันเรืองโกศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkomsan@rmutt.ac.th1/18/25611/17/2562
160อาจารย์ทศพรสุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtuwlek@hotmail.com1/18/25611/17/2562
161อาจารย์นิกรเทพทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีnikorn_t@rmutt.ac.th1/18/25611/17/2562
162อาจารย์กนกภรณ์​ครุฑภาพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีKkaokporn@gmail.com​1/18/25611/17/2562
163อาจารย์บุศราตั้งศิริพัฒน์ภรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีtbussara@hotmail.com1/18/25611/17/2562
164ดร.พิมอรแก้วแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีpimonboom@hotmail.com1/18/25611/17/2562
165ดร.บุษกรวัฒนบุตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิbusaaiey2516@gmail.com1/18/25611/17/2562
166ดร.เสกสรรมังคลานันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานsek.mangkalanan@live.com1/18/25611/17/2562
167อาจารย์บุญส่งอุดมกิจโกศลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตboonsong00@gmail.com1/18/25611/17/2562
168ดร.กันทิมาคงสถิตสุวรรณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นbaorr@stjohn.ac.th1/18/25611/17/2562
169อาจารย์เมธัสชูเวชมหาวิทยาลัยเนชั่นmethus_chu@nation.ac.th1/18/25611/17/2562
170ดร.สุภาพรสรสิทธิรัตน์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตs.suphaphon@hotmail.com1/18/25611/17/2562
171ผศ.พนิดาวัชระรังษีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์pavash@rpu.ac.th1/18/25611/17/2562
172อาจารย์รัตนาภรณ์กิตติทนงวัตรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์rakitt@rpu.ac.th1/18/25611/17/2562
173อาจารย์วีรภัทรสุธีรางกูรมหาวิทยาลัยศรีปทุมkanomdesign@yahoo.com1/18/25611/17/2562
174อาจารย์ชนินทรฉายรัศมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมchaninthorn.ch@spu.ac.th1/18/25611/17/2562
175อาจารย์วรภูมิแสงแก้วมหาวิทยาลัยสยามworapoom@siam.edu1/18/25611/17/2562
176ดร.ทิพวรรณจูประจบมหาวิทยาลัยสยามthipphawan@siam.edu1/18/25611/17/2562
177ดร.รักษ์จินดาวัฒนาลัยมหาวิทยาลัยสยามw_ruxjinda@yahoo.com1/18/25611/17/2562
178ผศ.ดร.สุสารีประคินกิจมหาวิทยาลัยสยามtik.susaree@gmail.com1/18/25611/17/2562
179ผศ.วิภาวัลย์นาคทรัพย์มหาวิทยาลัยสยามwipavan.nar@siam.edu1/18/25611/17/2562
180อาจารย์จารุณีวรรณศิริกุลมหาวิทยาลัยสยามcharuni13@yahoo.com1/18/25611/17/2562
181ดร.นฎญาผู้พัฒน์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญnathayappt@au.edu1/18/25611/17/2562
182ผศ.ดร.กนกอรรุ่งโรจน์งามเจริญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญdrkanogon@gmail.com1/18/25611/17/2562
183อาจารย์สุปราณีวงษ์แสงจันทร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียsupraneev@eau.ac.th1/18/25611/17/2562
184อาจารย์วัชรากรมยุรีวิทยาลัยดุสิตธานีwacharakorn.ma@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
185อาจารย์ณัฐสินีชินธนภูมิไพศาลวิทยาลัยดุสิตธานีnathsinee.ch@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
186อาจารย์ญาณภาบุญประกอบวิทยาลัยดุสิตธานีyanapa.bo@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
187อาจารย์ณัฐวดีธนมหามงคลวิทยาลัยดุสิตธานีnattawadee.th@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
188อาจารย์สริกานนทะสรวิทยาลัยดุสิตธานีsarika.no@dtc.ac.th1/18/25611/17/2562
189อาจารย์กิตยาการอิศรางกูร ณ อยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาkittayakarn@gmail.com1/18/25611/17/2562
190อาจารย์ลัชชาภรณ์ธรรมธีรเสถียรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาlatchaporn.tha@cdtc.ac.th1/18/25611/17/2562
191อาจารย์ศุภรแท่นแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาsuporn.poo@cdtc.ac.th,suporn.pool@cdtc.ac.th1/18/25611/17/2562
192ดร.ปิ่นปินัทธ์นฤนากบุญทรัพย์สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยpin300119@hotmail.com1/18/25611/17/2562
193อาจารย์สุดาวรรณสันหมอยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชrgar.peun203@gmail.com1/18/25611/17/2562
194อาจารย์อัญชลีรุ่งฉายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชanchalee_ntk@hotmail.com1/18/25611/17/2562
195อาจารย์กัญญาพัชรเบ้าทองวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามkanyapat@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
196อาจารย์ชาลีศิริพิทักษ์ชัยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามchalees@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
197อาจารย์จารุณีอินทฤทธิ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามjarunee1@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
198อาจารย์อรุณีศรีสุยิ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามneearuneesri@gmail.com1/18/25611/17/2562
199อาจารย์ขนิษฐาธนสมบัติวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามnatapon@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
200อาจารย์สุจิมาติลาการยทรัพย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามsujima@smnc.ac.th1/18/25611/17/2562
201อาจารย์วรากรแซ่ภู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาJaa.kmitl@gmail.com1/18/25611/17/2562
202อาจารย์ฐิตินันท์พูลศิลป์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาtpsd03@gmail.com1/18/25611/17/2562
203อาจารย์ระวิวรรณแซ่หลีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาrawiwan.zaelee@gmail.com1/18/25611/17/2562
204ดร.สุรางค์เตชะแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางtanteynong@yahoo.com1/18/25611/17/2562
205ผศ.ศักดิ์สุริยาไตรยราชมหาวิทยาลัยขอนแก่นsaksuriyat@gmail.com2/22/25612/21/2562
206ดร.อนิดาเพ็ชรแก้วมหาวิทยาลัยทักษิณanida_111@hotmail.com2/22/25612/21/2562
207อาจารย์เสริมศักดิ์ขุนพลมหาวิทยาลัยทักษิณkhunpol@hotmail.com2/22/25612/21/2562
208ดร.จารุรัตน์ปัญโญมหาวิทยาลัยทักษิณjaru_ruk@hotmail.com2/22/25612/21/2562
209ผศ.ดร.อธิปัตย์บุญเหมาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีatipat.boo@kmutt.ac.th2/22/25612/21/2562
210ดร.แหวนพลอยจินากูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีwanploy.jinagool@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
211ศ.ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ตันตสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีpiyada@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
212ดร.ธนกมณลีศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีthanakamon@sut.ac.th2/22/25612/21/2562
213อาจารย์พญ.กุลศิริเตียนศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
214อาจารย์อัจฉรางามนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
215อาจารย์พิมพ์เพการ์ผาเดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2/22/25612/21/2562
216ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญมหาวิทยาลัยพะเยาbunthi_ta@hotmail.com2/22/25612/21/2562
217ผศ.ดร.วิไลรัตน์วรภมรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงwwora@yahoo.com2/22/25612/21/2562
218ดร.สมจินต์รัตนเสถียรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ratanasathien@yahoo.com2/22/25612/21/2562
219อาจารย์ฉวีวรรณชื่นชูผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์chawiwan24@gmail.com2/22/25612/21/2562
220ผศ.พิเชฐตระการชัยศิริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์pichet.t@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
221ดร.ปองพชรธาราสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์pongpachara.t@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
222ผศ.ดร.ลดาวัลย์เลิศเลอวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ladawan.l@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
223ผศ.ดร.ยุทธพงษ์สังข์น้อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
224ดร.พรพิมลเชื้อดวงผุยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
225ดร.ทัศนีขาวเนียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
226ดร.สุรีรัตน์เย็นช้อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2/22/25612/21/2562
227ผศ.เขมิกาอุระวงค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์jantra.s@hotmail.com2/22/25612/21/2562
228ผศ.ดร.ศศิกานต์กาละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Napaporn.k@psu.ac.th2/22/25612/21/2562
229ดร.ชาญศักดิ์ทองซ้อนกลีบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์charnsak@cri.or.th2/22/25612/21/2562
230ดร.ภัทราวุธโสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์pattarawut@cgi.ac.th2/22/25612/21/2562
231ดร.มนตรียะสาวงษ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์montri@cgi.ac.th2/22/25612/21/2562
232ผศ.ดร.ถิรายุชุมสาย ณ อยุธยาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบังthijumsai@gmail.com2/22/25612/21/2562
233ผศ.โสภณฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้fongpetch.sgmail.com2/22/25612/21/2562
234อาจารย์จุฑาภรณ์ชนะถาวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้winchana.jc@gmail.com2/22/25612/21/2562
235อาจารย์ปฐมพงค์กุกแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีkookkaew2526@hotmail.com2/22/25612/21/2562
236ผศ.เบ็ญจมาสนาควงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี2/22/25612/21/2562
237อาจารย์ธนัชชนม์แจ้งขำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี2/22/25612/21/2562
238ดร.ทวีนำสกุลวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานtawee@rmuti.ac.th2/22/25612/21/2562
239ดร.วรรณะรัตนพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายsoc_wanna@crru.ac.th2/22/25612/21/2562
240อาจารย์นครินทร์น้ำใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายnakarinja@hotmail.com2/22/25612/21/2562
241ดร.จีรนันต์ไชยงาม นอกซ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายjeeranun.ck@gmail.com2/22/25612/21/2562
242อาจารย์อดิวัชร์พนาพงศ์ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายAdiwach@gmail.com2/22/25612/21/2562
243อาจารย์ธิดาแซ่ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชaj.thida@gmail.com2/22/25612/21/2562
244อาจารย์วิเชียรพันธ์อ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชcutewi878@gmail.com2/22/25612/21/2562
245อาจารย์ขนัยชนม์ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชChanaichon_dam@nstru.ac.th2/22/25612/21/2562
246อาจารย์จิราพรสุขกรงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชporpiglet_@hotmail.com2/22/25612/21/2562
247อาจารย์กนกวรรณแก้วอุไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตkanokkook@gmail.com2/22/25612/21/2562
248อาจารย์ภัทริยาสังข์น้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาpattareya8619@gmail.com, pattareya_sung@hotmail.com02/22/256102/21/2562
249ดร.กฤตกาลชาร์ลีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี02/22/256102/21/2562
250ดร.สุภัทรแก้วพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีKaewphat’s@gmail.cpm02/22/256102/21/2562
251ดร.จิญาภาศรีภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีs.jiyapa@gmail.com02/22/256102/21/2562
252ผศ.ดร.จุฬามาศจันทร์ศรีสุคตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีjulamas2012@gmail.com02/22/256102/21/2562
253ดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์มหาวิทยาลัยรังสิตworachat89@gmail.com02/22/256102/21/2562
254ดร.กัลยรัตน์หล่อมณีนพรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตkanlayarat@rsu.ac.th02/22/256102/21/2562
255ผศ.ดร.จิตติภางามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญhelen10th@gmail.com02/22/256102/21/2562
256อาจารย์วรรณภรณ์วีระพงษ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชwannaporn.vee.@gmail.com02/22/256102/21/2562
257อาจารย์ภูษิตาครุธดิลกานันท์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชjkchitt.nun@gmail.com02/22/256102/21/2562
258อาจารย์มนธิราธรรมเพชรโรงเรียนพลวิทยาthommaphet@gmail.com02/22/256102/21/2562
259ผศ.ดร. วรวิทย์เกิดสวัสดิ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง tong_kul@hotmail.com04/11/256104/11/2562
260ผศ.ดร. วรรณวิไลไกรเพ็ชร์ เอวานส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
wanwilai.ev@kmitl.ac.th 04/11/256104/11/2562
261ดร.ชุติมาแสงดารารัตน์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์chutima@slc.ac.th04/26/256104/25/2562
262ผศ.ร.ต.ต.หญิง ดร.เรวดีทรรศน์รอบคอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์iamraywadeetas@gmail.com04/26/256104/25/2562
263อาจารย์อนุชาแซ่เจียมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง03/30/256103/29/2562
264ผศ.ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้phangan_s@hotmail.com03/29/256103/28/2562
265อาจารย์จิโรจน์สูรพันธุ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชchiroj@nmu.ac.th03/29/256103/28/2562
266ผศ.ดร.สุรชัยเทียนขาววิทยาลัยเทคโนโลยีสยามsurachai.tienkhaw@gmail.com03/29/256103/28/2562
267ศ.พิเศษ ดร.อิทธิกรวัฒนะYoga-Samskrutham University (YSAM)Itti.wattana@gmail.com03/29/256103/28/2562
268นางสาวสุนันทาสวรรค์ปัญญาเลิศโรงพยาบาลกรุงเทพsununtha@gmail.com09/05/256108/05/2562
269อาจารย์ สุรเดชภัทรวิเชียรสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นsuradechp@yahoo.com09/05/256108/05/2562
270อาจารย์ วิภาดา พินลามหาวิทยาลัยทักษิณ17/05/256116/05/2562
271อาจารย์วิภาพรรณ พินลามหาวิทยาลัยทักษิณ17/05/256116/05/2562
272ดร.พินิจ ดวงจินดามหาวิทยาลัยทักษิณ17/05/256116/05/2562
273อาจารย์ เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ17/05/256116/05/2562
274ผศ.ดร.สิวาลัย จินเจือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี17/05/256116/05/2562
275อาจารย์ อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษมมหาวิทยาลัยพะเยา17/05/256116/05/2562
276ดร.ฐานิดา มั่นคงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ17/05/256116/05/2562
277อาจารย์ เกวลี รัตนามหาวิทยาลัยมหิดล17/05/256116/05/2562
278อาจารย์ สุทัศน์ จิตรชื่นมหาวิทยาลัยมหิดล17/05/256116/05/2562
279ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง17/05/256116/05/2562
280ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์17/05/256116/05/2562
281อาจารย์ จุฑามาศ รัตติกาลสุขะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์17/05/256116/05/2562
282ดร.พิชชาดา สุทธิแป้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/05/256116/05/2562
283ดร.ผกาพรรณ บุญเต็มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/05/256116/05/2562
284อาจารย์ เสาวลักษณ์ น่วมสำราญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/05/256116/05/2562
285ผศ.ดร.สิฏฐากร ชูทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/05/256116/05/2562
286อาจารย์ ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/05/256116/05/2562
287ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐมหาวิทยาลัยสวนดุสิต17/05/256116/05/2562
288อาจารย์ สนธยา แย้มเดชมหาวิทยาลัยสวนดุสิต17/05/256116/05/2562
289ดร.เอื้ออารี จันทรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต17/05/256116/05/2562
290ดร.พรชุลี ลังกามหาวิทยาลัยสวนดุสิต17/05/256116/05/2562
291ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระมหาวิทยาลัยสวนดุสิต17/05/256116/05/2562
292ผศ.มงคล มาลยารมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์17/05/256116/05/2562
293อาจารย์ จิรวัฒน์ สินไชยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง17/05/256116/05/2562
294ดร.ศิราภรณ์ ศรีสุวรรณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง17/05/256116/05/2562
295ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
296ดร.ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
297ผศ.ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
298ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
299ดร.ภัทรานิษฐ์ วงศ์พร้อมรัตน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
300ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
301ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
302ดร.ธัชนันต์ สมานมูลย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง17/05/256116/05/2562
303ผศ.กาญจนา เชี่ยววิทย์การมหาวิทยาลัยนเรศวร17/05/256116/05/2562
304ผศ.โสภณ ฟองเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้17/05/256116/05/2562
305อาจารย์ นิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธรวิทยาลัยชุมชนระนอง17/05/256116/05/2562
306ผศ.ดร.ไสว ฟักขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม17/05/256116/05/2562
307ดร.อาภาพร สิงหราชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม17/05/256116/05/2562
308อาจารย์ นพรัตน์ หมีพลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช17/05/256116/05/2562
309ดร.กรวรรณ สืบสมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช17/05/256116/05/2562
310อาจารย์ สุขุมาล จันทวีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช17/05/256116/05/2562
311อาจารย์ สืบยศ สินบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17/05/256116/05/2562
312ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา17/05/256116/05/2562
313อาจารย์ มาลินี เลิศไธสงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร17/05/256116/05/2562
314อาจารย์ สุมิตรา พรรณกุลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร17/05/256116/05/2562
315ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร17/05/256116/05/2562
316อาจารย์ รุ่งทิพย์ ศรีโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร17/05/256116/05/2562
317อาจารย์ ภาวินี อินทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม17/05/256116/05/2562
318ดร.จิราพร ขวัญมุณีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต17/05/256116/05/2562
319ดร.จันทนา แสงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต17/05/256116/05/2562
320อาจารย์ กนกวรรณ แก้วอุไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต17/05/256116/05/2562
321อาจารย์ ดาริน บุญศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต17/05/256116/05/2562
322อาจารย์ อานีซะห์ ดือรานิงมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต17/05/256116/05/2562
323อาจารย์ รัตติภรณ์ บุญทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา17/05/256116/05/2562
324อาจารย์ นวรัตน์ ไวชมภูมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา17/05/256116/05/2562
325อาจารย์ นิชธาวัลย์ ฟูคำมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง17/05/256116/05/2562
326อาจารย์ เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวทมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง17/05/256116/05/2562
327อาจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา17/05/256116/05/2562
328ผศ.นิพล สังสุทธิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี17/05/256116/05/2562
329ผศ.มานะ โสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี17/05/256116/05/2562
330ผศ.ดร.สมพร เพลินใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17/05/256116/05/2562
331ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี17/05/256116/05/2562
332ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร17/05/256116/05/2562
333อาจารย์ นฤดี สมิทธ์ปรีชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร17/05/256116/05/2562
334ผศ.พิชญา พุกผาสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร17/05/256116/05/2562
335อาจารย์ สาธิตา ทรงวิทยามหาวิทยาลัยกรุงเทพ17/05/256116/05/2562
336อาจารย์ นัฐวุฒิ ไชยเจริญมหาวิทยาลัยกรุงเทพ17/05/256116/05/2562
337อาจารย์ กวิสรา ตันสกุลมหาวิทยาลัยธนบุรี17/05/256116/05/2562
338อาจารย์ พิมพ์วิมล โพธินันทวงศ์มหาวิทยาลัยธนบุรี17/05/256116/05/2562
339อาจารย์ วาสนา วิสฤตาภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์17/05/256116/05/2562
340ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม17/05/256116/05/2562
324อาจารย์ ธีรวีร์ อำพันศิริมหาวิทยาลัยศรีปทุม17/05/256116/05/2562
342อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์มหาวิทยาลัยสยาม17/05/256116/05/2562
343อาจารย์ นิตยา เกิดแย้มมหาวิทยาลัยสยาม17/05/256116/05/2562
344ผศ.ดร.จิตติภา งามเกริกโชติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ17/05/256116/05/2562
345อาจารย์ กีรติ ทองซ้อนกลีบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น17/05/256116/05/2562
346ผศ.สุภัสสร จินดาไทยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น17/05/256116/05/2562
347ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์17/05/256116/05/2562
348ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก17/05/256116/05/2562
349อาจารย์ เชาวลิต จันภิรมย์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก17/05/256116/05/2562
350อาจารย์ ณัฐวดี มหานิลวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก17/05/256116/05/2562
351อาจารย์ อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก17/05/256116/05/2562
352อาจารย์ ปัญจพล เภตราพูนสินไชยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก17/05/256116/05/2562
353อาจารย์ พงษ์พัฒน์ ปิยะลังกาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น17/05/256116/05/2562
354อาจารย์ คเณชาภรณ์ คชกุลวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น17/05/256116/05/2562
355อาจารย์ ประไพศรี ศุภางค์ภรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ17/05/256116/05/2562
356ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น17/05/256116/05/2562
357ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น17/05/256116/05/2562
358ดร.เตือนใจ ภูสระแก้วทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น17/05/256116/05/2562
359อาจารย์ จรียา ยมศรีเคนทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น17/05/256116/05/2562
360อาจารย์ ดวงฤดี โชติกลางทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น17/05/256116/05/2562
361อาจารย์ อุบลรัตน์ วิเชียรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี17/05/256116/05/2562
362อาจารย์ พิชญ์วรา จันทร์แย้มวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก17/05/256116/05/2562
363อาจารย์ พีระ ดีเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก17/05/256116/05/2562
364อาจารย์ เบญจวรรณ ละหุการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช17/05/256116/05/2562
365อาจารย์ นันท์ณภัส สารมาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช17/05/256116/05/2562
366อาจารย์ ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย17/05/256116/05/2562
367ผศ.จารุณี นุ่มพูลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย17/05/256116/05/2562
368อาจารย์ จักรกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา17/05/256116/05/2562
369ผศ.พรทิพย์ ฉายกี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย17/05/256116/05/2562
370ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 17/05/256116/05/2562
371อาจารย์ มณฑิดา ทังสุบุตรโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี17/05/256116/05/2562
372นางสาวสุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ โรงพยาบาลกรุงเทพ 17/05/256116/05/2562
373อาจารย์ ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช17/05/256116/05/2562
374อาจารย์ อิทธิศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช17/05/256116/05/2562
375อาจารย์ อังคนา วิชิต มหาวิทยาลัยพะเยาangkaloong@yahoo.com 06/06/256105/06/2562

 

2,388 total views, 9 views today