รายชื่อสมาชิกบุคคลตลอดชีพ

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อชื่อสกุลสถาบัน (Organization)E-mail address
1ผศ.ดร.สุดาพรลักษณียนาวินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยSUDAPORN.L@CHULA.AC.TH
2รศ.ดร.ชวนีทองโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตCHAVANEE@GMAIL.COM
3รศ.ดร.บัณฑิตทิพากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBUTDIT@CPE.KMUTT.AC.TH
4ศ.ดร.ประสาทสืบค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีPRASART@SUT.AC.TH
5ศ.ดร.ไพฑูรย์สินลารัตน์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์PAITOON@DPU.AC.TH
6รศ.กัลณกาสาธิตธาดามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงGAN@MFU.AC.TH
7รศ.ดร.วนิดาพวกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีVANIDA.BHA@KMUTT.AC.TH
8ผศ.สุภาณีเลิศไตรรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีSUPANEE.LER@KMUTT.AC.TH
9ดร.เกษราวามะศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีKESSRA.VAM@KMUTT.AC.TH
10ผศ.ดร.สุชาดาสุธรรมรักษ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSUCHADA6165@YAHOO.COM
11ผศ.ภกญ.ดร.บุญศรีองค์พิพัฒนกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยBOONSRI.O@CHULA.AC.TH
12รศ.ดร.อานุภาพเลขะกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ARNUPARP.L@PSU.AC.TH
13รศ.ดร.วรรณดาสุจริตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์VSUJARIT@YAHOO.COM
14รศ.ดร.สุมาลีชิโนกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCSUMALEE@CHULA.AC.TH
15รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDRPEN_JAI@YAHOO.COM
16ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ผลจันทร์มหาวิทยาลัยนเรศวรTHIRDSAKP@NU.AC.TH
17รศ.พรศรีศรีอัษฎาพรมหาวิทยาลัยมหิดลNSPSD@MAHIDOL.AC.TH
18นายสุวิชากรชินะผามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นJOHNC@STJOHN.AC.TH
19ผศ.อัจฉริยาพ่วงแก้วมหาวิทยาลัยมหิดลAJCHARIYA.PON@MAHIDOL.AC.TH (Tel: 083-198-3694)
20ดร.จันทนาหล่อตระกูลวิทยาลัยมิชชันCHAN10600@YAHOO.COM
21ผศ.ดร.มัณฑนาอินทุสมิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยMUNTANA_IN@YAHOO.COM
22รศ.ดร.สุเพชรจิรขจรกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์SUPET@TU.AC.TH
23นางสาวจินดาอัคราวัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตA.CHINDA@HOTMAIL.COM
24รศ.ดร.เนาวรัตน์เจริญค้ามหาวิทยาลัยมหิดลNAOWARUT2002@YAHOO.COM
25ดร.ทวิชาแพทย์วิบูลย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTAVICHA@GMAIL.COM
26รศ.ดร.วิเชียรกิจปรีชาวนิชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์FSCIWCK@KU.AC.TH
27รศ.จิตติมาอัครธิติพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
28ผศ.ดร.กาญจน์เรืองมนตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามKARNR2006@YAHOO.COM
29รศ.ดร.สุทธิพงศ์หกสุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30นางสาววิมลาพงศ์ธรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีWIMALA1951@HOTMAIL.COM
31ผศ.ดร.ธรินธรนามวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามTHARINTHORN.N@MSU.AC.TH
32ดร.สมศักดิ์สีดากุลฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยSOMSAKSEE@HOTMAIL.COM
33อ.ทพญ.ดร.วิไลพรสุตันไชยนนท์มหาวิทยาลัยขอนแก่นWILAIPOR@kku.ac.th
34ว่าที่ ร.ต.ดร.อนุวัฒน์ทองสกุลวิทยาลัยเทคนิคพังงาA_TONGSAKUL@YAHOO.COM
35นายบุญส่งอุดมกิจโกศลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
36รศ.พญ.ปรียานุชแย้มวงษ์มหาวิทยาลัยมหิดลSIPYM@MAHIDOL.AC.TH
37นางสุจินดาม่วงมีมหาวิทยาลัยบูรพาYSUCHINDA@HOTMAIL.COM
38ผศ.สุกัญญารุ่งทองใบสุรีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRUNGTHONG_4006@HOTMAIL.COM
39ว่าที่ ร.ต. หญิงยุวดีกวาตระกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีkanoonyu@gmail.com
40ผศ.จิรวรรณปลั่งพงษ์พันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมJIPLUNGPO@YAHOO.COM
41นางรมณีสงวนดีกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยSROMANEE@CHULA.AC.TH
42นางสาวรสสุคนธ์เหล่าไพบูลย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43นางสาวชฏิลรัตน์อัศววิวัฒน์พงศ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
44นายเฉลิมพลเยื้องถลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานCYUANGKLANG@YAHOO.COM
45นางภูษณิศานวลสกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีADNATHNU@UBU.AC.TH
46ทญ.เจนจิราถิระวัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJ_THIRAWAT@HOTMAIL.COM
47นางจันทนีย์กาญจนะโรจน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพjantanee.k@bu.ac.th
48นางสาววิไลวรรณทองเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลnsvtc@mahidol.ac.th
49สพ.ญ.พรสวรรค์พงษ์โสภาวิจิตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่vetcmu@gmail.com
50รศ.ดร.สุวิมลเขี้ยวแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์suwimon.ki@psu.ac.th
51นางศศิมากุสุมา ณ อยุธยามหาวิทยาลัยมหิดลsasima45@hotmail.com
52นางสาวทักษิณาเครือหงส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิneabtk@rmutsb.ac.th
53นางสมใจภูมิพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดspumpun@hotmail.com
54ดร.เบ็ญจาเตากล่ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต benja_tao@hotmail.com
55นางพวงรัตน์บุญญานุรักษ์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์puangrat@saintlouis.or.th
56นางสาวบุษกรสำโรงทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยbsumrongthong@yahoo.com
57นางขนิษฐาทรงจักรแก้วมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียkanittha@eau.ac.th"
58นางสาวพิชยานรนิติผดุงการวิทยาลัยดุสิตธานีpichaya@dtc.ac.th
59นายศักดากาญจนวนาวัลย์วิทยาลัยดุสิตธานี sakda@dtc.ac.th
60นางกรุณาแดงสุวรรณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์karuna_40@hotmail.com
61นายธนวรรธน์อิ่มสมบูรณ์วิทยาลัยนครราชสีมาthanawat@nmc.ac.th
62นางสาวสุชญาฉัตรวิชญะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพsucharyar@gmail.com
63นางสาวสรวงสุดาเจริญวงศ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์suangsuda_99@yahoo.com
64นางทิพยวรรณนิลทยามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์jeabtipp@yahoo.com
65นางฐิติมาจิโนวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิthitichino@rmutsb.ac.th
66นางสาวมัทนาสานติวัตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพmathana.s@bu.ac.th
67นายธิติพัฒน์เอี่ยมนิรันดร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช titipat@hotmail.com
68นางสำเนียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)sumniang_tu@yahoo.co.th
69ศ.นพ.จรัสสุวรรณเวลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70นางสาวดารนีศรีพรหมมุนีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
71นายอลงกรณ์ประกฤติพงศ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
72ผศ.เปรมใจเอื้ออังกูรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
73ผศ.ดร.ประชิตอินทะกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
74ดร.สารทิศสกุลคูมหาวิทยาลัยบูรพา
75ผศ.ดร.เด่นพงษ์สุดภักดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
76ศ.ดร.วิลาศวูวงศ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
77รศ.ศรีวิไลพลมณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78ดร.บรรจบพรอินดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
79นายกิตติพงษ์คงเอียดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
80ดร.นิลุบลทองชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
81ดร.สรรค์ชัยกิติยานันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82ดร.วราภรณ์ไทยมามหาวิทยาลัยศรีปทุม
83ผศ.ดร.อนุชากอนพ่วงมหาวิทยาลัยนเรศวร
84ผศ.ดร.สุวรีย์ยอดฉิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
85ดร.วิเศษชิณวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
86นางกฤษณาวรรณกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร
87รศ.ดร.ปัญญาสังขวดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
88รศ.สุณิสาอิ่มเอิบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
89นางสาวสุดารัตน์หงวนเสงี่ยมวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
90ศ.นพ.วิจารณ์พานิชไม่ระบุ
91ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชัย
92รศ.สุภาพร ณนครมหาวิทยาลัยขอนแก่น
93นางกุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
94นางอรุณี ลีศิริชัยกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
95นางสุภาพรพงษ์มณีมหาวิทยาลัยสยาม
96รศ.ดร.ธีระศักดิ์อุรัจนานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
97นายภานุวัฒน์ บุตรเรียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
98ดร.สายสม สัมพันธเวชโสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
99ดร.สิริจิตต์ปันเงินมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
100ผศ.ธนัฎฐาอำนวยวัฒนะกุลมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
101นางเกศราพรรณพันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
102นางจิตรลดาวิวัฒน์เจริญวงศ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
103ดร.สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
104ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยาไม่ระบุ
105ดร.ดำเกิง โถทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
106นางกุลพิฌาย์ เวชรัชต์พิมลวิทยาลัยเซนหลุยส์
107รศ.นพ.จิตเจริญไชยาคำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
108ผศ.ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุลไม่ระบุchaisak@satitpatumwan.ac.th
109รศ.ดร.วันดีสุทธรังษีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
wandee.s@psu.ac.th
110ดร.ชยานันต์หงษ์ฟ้าไม่ระบุchayanant.hon@mahidol.ac.th
111ผศ.ดร.ปิยรัตน์มูลศรีไม่ระบุpiyarutto@hotmail.com
112อาจารย์ดารินต์ณัฏบัวทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdarinnut.b@gmail.com
113นางสาวนิรมลสันติภาพวิวัฒนาไม่ระบุniramon.sun@mfu.ac.th
114ดร.คมสันทิ์ขจรปัญญาไพศาลไม่ระบุajankomsan@yahoo.co.th
115ดร.ภญ.สุภาวดีบุญทาไม่ระบุ
116ผศ.ธนัฎฐาอำนวยวัฒนะกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครtanutta2008@hotmail.com
117นางสาวกุลวิตรีพร่ำรุ่งไม่ระบุ
118นางสาวสุภาพรพงษ์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
119ดร.กาญจนาสุจีนะพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
120ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนินมหาวิทยาลัยทักษิณw_thamaphiban@hotmail.com
121ผศ.ดร.วิรัชเลิศไพฑูรย์พันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
122นางอารีกมล ต.ไชยสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
123นางสาวมาลัยโพธิพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
124นายยงยุทธยะบุญธงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ dr.youngyouth@gmail.com
125ผศ.ดร.บุหงา โปซิวคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
126นางสาวอรอุษา สุวรรณประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
089 880 0788 (e-mail: onusas@nu.ac.th )
127อ.ทพ.ดร.ศุภชัยชื่นจิตรวงษาภาควิชาเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยsupachai.c@hotmail.co.uk
128ดร.สุนทรีวัชรดำรงกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 02-218-8388, 094-435-1100
suntaree.w@pharm.chula.ac.th
129คุณบรรเลง สระมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
130คุณสุกัญญาบุญศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
131ผศ.ดร.อริศราเล็กสรรเสริญมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์e-mail : aisara.lek@mahidol.ac.th
132ดร.สุมาลีเทียนทองดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์e-mail : sumaree.nak@mahidol.ac.th
133ดร.ภัทรียา กิจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์e-mail : patreeya.kit@mahidol.ac.th
134ผศ. ดร.พัชนัน นิรมิตรไชยนนท์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์e-mail : poschanann@gmail.com
135รศ. ดร.นฤนันท์ สุริยมณีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์e-mail : naranan.sur@gmail.com
136นายณัชติพงศ์อูทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีe-mail: nuchtiphong.o@en.rmutt.ac.th
137ดร.วิชาติบูรณะประเสริฐสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์e-mail: wichat_b@hotmail.com
138นางสาววรวรรณวาณิชย์เจริญชัยมหาวิทยาลัยมหิดลe-mail : vorawan.van@mahidol.ac.th
139ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
140ดร.ทนากร ศรีก๊อ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
e-mail: thanakorn.s999@hotmail.com
141นางสาวฉวีวรรณชื่นชูผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์e-mail: chawiwan24@gmail.com, chawiwan.c@psu.ac.th
142นางปานสิริพันธุ์สุวรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒe-mail: pansirip@gmail.com
โทร : 0901981776
143นางสาวมุมัทนากลางคารมหาวิทยาลัยมหาสสารคามe-mail : sumattana.g@msu.ac.th
โทร : 089-8977748
144นายวรพจน์พรหมสัตยพรตมหาวิทยาลัยมหาสารคามe-mail : vorapoj_p2004@hotmail.com
โทร : 0818736864
145นางวนิดาคูชัยสิทธิ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพe-mail : wanida@bu.ac.th
โทร : 081-7747772
146ผศ.นิภารัตน์จันทร์แสงรัตน์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์e-mail: niparatcha@gmail.com
147อาจารย์ ธรณิศ สายวัฒน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีe-mail: thoranits@gmail.com
148ผศ. ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒe-mail: wanlaya@g.swu.ac.th
149ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ มหาวิทยาลัยสยามe-mail: rrs101@hotmail.com
150อาจารย์กิตติพงษ์เชี่ยวรุ่งโรจน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยe-mail: kittlee99@gmail.com

2,527 total views, 4 views today