กำหนดการการประชุมวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๑
สมาคมเครือข่ายพัฒนำวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: กำรเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ คอนเวนชั่น เอ บี ซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 • ๐๘.๐๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ

– กล่าวรายงาน

 • โดย ดร.มัทนา สานติวัตร
  นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

– กล่าวเปิด

 • โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ
  มหาวิทยาลัยและอาจารย์ ๕ สถาบัน
 • ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. พักรับประทำนอาหารว่าง
 • ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.

– Effective Strategies for Enhancing Teaching Practice in Higher Education Keynote Speech: Dr.Dujeepa Samarasekera, Director, Center for Medical Education, NUS, Singapore.

 • ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

การเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข มหาวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. การประชุมสามัญประจำปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
 • ๑๒:๓๐-๑๓:๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ
 • ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

ห้อง ๑ คอนเวนชั่น เอ ชั้น ๑
Best Practice ในการพัฒนาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษำอธิการบดี ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้อง ๒ คอนเวนชั่น บี ชั้น ๑
การจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based
รองศำสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพำกร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ห้อง ๓ คอนเวนชั่น ซี ชั้น ๑
Student Assessment of Outcome Based Learning
รองศำสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้อง ๔ ออร์คิด ๑ ชั้น ๓
การพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์มืออาชีพระดับสากลตามมาตรฐาน
UK Professional Standards Framework (UKPSF)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำทิตย์ คูณศรีสุข
Senior Fellow of the Higher Education Academy (UK)

ห้อง ๕ คัทลียา ๒ ชั้น ๓
การจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(รับประทานอาหารว่าง ตามสะดวกของวิทยากรแต่ละห้อง)

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 • ๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ น. การนำเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย์ในรูปแบบนิทรรศการ
  (Collaborative Presentation)
 • ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ
  เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอน
  และการประเมินผล
  Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,
  Learning and Assessment
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

*** มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมกำรเรียนการสอน ๓ รางวัล ***

 • ๑๒.๓๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
 • ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

ห้อง ๑ คอนเวนชั่น เอ ชั้น ๑
การประยุกต์ใช้ Microsoft Classroom ในการเรียนการสอน
ห้อง ๒ คอนเวนชั่น บี ชั้น ๑
การประยุกต์ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน
ห้อง ๓ คอนเวนชั่น ซี ชั้น ๑
การประยุกต์ใช้ Apple Classroom ในการเรียนการสอน
ห้อง ๔ คัทลียา ๒ ชั้น ๓
Thai-MOOC by Thailand Cyber University (TCU)
ห้อง ๕ ออร์คิด ๑ ชั้น ๓
Harmonious Integrated Course Design :
การบูรณาการออกแบบรายวิชาอย่างไร้รอยต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็นการประชุม ปิดการประชุม

**หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนที่เดินทาง รร.แอมบาสเดอร์ กทม.

 

POSTERV5

4,298 total views, 73 views today