กำหนดการการประชุมวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๑
สมาคมเครือข่ายพัฒนำวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: กำรเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ คอนเวนชั่น เอ บี ซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร

Image00001

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 • ๐๘.๐๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ

                                                   อาจารย์ วนิดา  คูชัยสิทธิ์

 • ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ

– กล่าวรายงาน

 • โดย ดร.มัทนา สานติวัตร
  นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

– กล่าวเปิด

 • โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ
  มหาวิทยาลัยและอาจารย์ ๕ สถาบัน
 • ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. พักรับประทำนอาหารว่าง
 • ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.

– Effective Strategies for Enhancing Teaching Practice in Higher Education Keynote Speech: Dr.Dujeepa Samarasekera, Director, Center for Medical Education, NUS, Singapore.

 • ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

การเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข มหาวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. การประชุมสามัญประจำปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
 • ๑๒:๓๐-๑๓:๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ
 • ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

ห้อง ๑ คอนเวนชั่น เอ ชั้น ๑
Best Practice ในการพัฒนาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ห้อง ๒ คอนเวนชั่น บี ชั้น ๑
การจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based
รองศำสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพำกร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ และ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

ห้อง ๓ คอนเวนชั่น ซี ชั้น ๑
Student Assessment of Outcome Based Learning
รองศำสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

ห้อง ๔ ออร์คิด ๑ ชั้น ๓
การพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์มืออาชีพระดับสากลตามมาตรฐาน
UK Professional Standards Framework (UKPSF)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำทิตย์ คูณศรีสุข
Senior Fellow of the Higher Education Academy (UK)
ผู้ประสานงาน ดร.มัทนา สานติวัตร

ห้อง ๕ คัทลียา ๒ ชั้น ๓
การจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

(รับประทานอาหารว่าง ตามสะดวกของวิทยากรแต่ละห้อง)

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 • ๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ น. การนำเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย์ในรูปแบบนิทรรศการ
  (Collaborative Presentation)
 • ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ
  เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอน
  และการประเมินผล
  Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,
  Learning and Assessment
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

*** มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมกำรเรียนการสอน ๓ รางวัล ***

 • ๑๒.๓๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
 • ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

ห้อง ๑ คอนเวนชั่น เอ ชั้น ๑
การประยุกต์ใช้ Microsoft Classroom ในการเรียนการสอน
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ห้อง ๒ คอนเวนชั่น บี ชั้น ๑
การประยุกต์ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน
ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

ห้อง ๓ คอนเวนชั่น ซี ชั้น ๑
ห้องเรียนแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ ( Innovative Learning Classroom)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน

ห้อง ๔ คัทลียา ๒ ชั้น ๓
Thai-MOOC by Thailand Cyber University (TCU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผู้ประสานงาน ดร.วรสรวง ดวงจินดา และ อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์

ห้อง ๕ ออร์คิด ๑ ชั้น ๓
Harmonious Integrated Course Design :
การบูรณาการออกแบบรายวิชาอย่างไร้รอยต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

 • ๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็นการประชุม ปิดการประชุม

**หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนที่เดินทาง รร.แอมบาสเดอร์ กทม.

 

POSTERV5

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ โดยสามารถส่งบทความและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือทางเมล์ thailandpod@gmail.com ซึ่งบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจะถูกตีพิมพ์ใน proceeding ของสมาคม

5,443 total views, 1 views today