สมาชิกสถาบันรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ชื่อสถาบันเบอร์โทร/Contactวันที่สมัครสมาชิกวันที่ หมดวาระ
1มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม02/05/256002/05/2561
2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-941408-9, 053-941 41430/03/256129/03/2562
3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดต่อ: คุณนาถ 045-35313127/04/256027/04/2561
4มหาวิทยาลัยกรุงเทพคุณนิชาภา เข็มทอง
02-350-3500 ต่อ 1103
04/10/256004/10/2561
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคุณกัลยารัตน์ ชยาวนิช (กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร)
Tel. 0 2470 8022 Fax. 0 2872 9087
29/03/256029/03/2561
6มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทิมาพร ภูนามมา (กองคลัง)
โทร.02 244 5058
04/04/256004/04/2561
7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์24/04/256024/04/2561
8มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดต่อ : 043-202-192
คุณอริสา สอนสุภี (arisa@kku.ac.th)
02/05/256002/05/2561
9มหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณเจี๊ยบ การเงิน โทร.02-5791111ต่อ 136726/06/256026/06/2561
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคุณสุดารัตน์ น้อยมะโน โทร.0-4422-4661 10/10/256010/10/2561
11มหาวิทยาลัยบูรพาคุณนิตยา กองบริการการศึกษา โทร 083-102717,092-250454314/03/256014/03/2561
12จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณบำรุง ถนอมเชื้อ
โทร. 02-218-0242
4/10/25604/10/2561
13มหาวิทยาลัยสยามคุณวรางคณา โทร. 02-8678088, 02-86860004/10/25604/10/2561
14มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบอร์โทร 090-970-1338 ติดต่อคุณศิริพร17/11/256017/11/2561
15มหาวิทยาลัยคริสเตียนemail: apinun_un@hotmail.com13/3/256112/3/2562

1,848 total views, 3 views today