สมาชิกสถาบันรายปี

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ชื่อสถาบันเบอร์โทร/Contactวันที่สมัครสมาชิกวันที่ หมดวาระ
1มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม28/05/256127/05/2562
2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-941408-9, 053-941 41430/03/256129/03/2562
3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดต่อ: คุณนาถ 045-35313127/04/256128/04/2562
4มหาวิทยาลัยกรุงเทพคุณนิชาภา เข็มทอง
02-350-3500 ต่อ 1103
04/10/256004/10/2561
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคุณกัลยารัตน์ ชยาวนิช (กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร)
Tel. 0 2470 8022 Fax. 0 2872 9087
10/05/256109/05/2562
6มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทิมาพร ภูนามมา (กองคลัง)
โทร.02 244 5058
25/04/256125/04/2562
7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์17/04/256116/04/2562
8มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดต่อ : 043-202-192
คุณอริสา สอนสุภี (arisa@kku.ac.th)
17/05/256116/05/2562
9มหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณเจี๊ยบ การเงิน โทร.02-5791111ต่อ 136726/06/256026/06/2561
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคุณสุดารัตน์ น้อยมะโน โทร.0-4422-4661 10/10/256010/10/2561
11มหาวิทยาลัยบูรพาคุณนิตยา กองบริการการศึกษา โทร 083-102717,092-250454310/05/256109/05/2562
12จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณบำรุง ถนอมเชื้อ
โทร. 02-218-0242
4/10/25604/10/2561
13มหาวิทยาลัยสยามคุณวรางคณา โทร. 02-8678088, 02-86860004/10/25604/10/2561
14มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบอร์โทร 090-970-1338 ติดต่อคุณศิริพร17/11/256017/11/2561
15มหาวิทยาลัยคริสเตียนemail: apinun_un@hotmail.com13/3/256112/3/2562

1,959 total views, 3 views today