ประเภทสมาชิก
สมาชิกของ ควอท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้1. ประเภทสถาบัน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่สมาชิก
2. ประเภทบุคคล ได้แก่คณาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสถาบัน แบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้
1. สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายมาตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้มีสมาชิกภาพถาวร
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย
3. ภาคีสมาชิก ได้แก่ องค์กรวิชาการหรือวิชาชีพอื่นที่สมาชิกเครือข่ายจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้การรับรอง เข้าเป็นสมาชิก และมีสมาชิกภาพคราวละหนึ่งปี

ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็นสองประเภท
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิก
2. ภาคีสมาชิก ได้แก่ นักวิชาการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป โดยสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คนให้การรับรอง
สมาชิกก่อตั้ง สมาชิกสามัญ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้คนละหนึ่งเสียง เว้นแต่ภาคีสมาชิกไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง

สิทธิของสมาชิก
ประเภทสถาบัน(1) สมาชิกก่อตั้ง และสมาชิกสามัญ มีสิทธิดังนี้

1. มีสิทธิกำหนดสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองทางวิชาการจากเครือข่าย
3. ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของเครือข่าย
4. มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของเครือข่าย
5. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารของเครือข่าย
6. ได้รับเอกสารวิชาการของเครือข่าย
7. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของเครือข่ายต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
8. รับทราบรายงานกิจการและทรัพย์สินของเครือข่าย

(2) ภาคีสมาชิก มีสิทธิเหมือนสมาชิกก่อตั้ง และสมาชิกสามัญทุกข้อ ยกเว้น ข้อ 1, 4 และ 5

ประเภทบุคคล

สมาชิกประเภทบุคคลทั้งสองประเภท มีสิทธิดังนี้
1. ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองทางวิชาการจากเครือข่าย
2. ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของเครือข่าย
3. มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของเครือข่าย
4. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารของเครือข่าย
5. ได้รับเอกสารวิชาการของเครือข่าย
6. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของเครือข่ายต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
7. รับทราบรายงานกิจการและทรัพย์สินของเครือข่าย

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ

1. ลาออก
2. ไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายกำหนด

ค่าธรรมเนียมและการดำรงสมาชิกภาพ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกและการดำรงสมาชิกภาพมีดังนี้ประเภทสถาบัน รายละเอียดการเป็นสมาชิก

 

ระดับสมาชิกภาพ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท) ค่าธรรมเนียมรายปี(บาท)
สมาชิกก่อตั้ง 10,000
สมาชิกสามัญ 15,000 10,000
ภาคีสมาชิก 15,000

 


ประเภทบุคคล จ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท หรือ ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 3,000 บาท ในการนับอายุสมาชิกรายปีได้รับสิทธิสมาชิก 365 วันเริ่มนับจากวันที่ผู้สมัครได้รับการยืนยันรหัสสมาชิกจากระบบอตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปี และการดำรงสมาชิกภาพ ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกในการประชุมสามัญประจำปีการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครสมาชิก สามารถทำได้ 2 วิธี1. สมัครด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสมัครสมาชิกศึกษารายละเอียดประเภทสมาชิก พร้อมเลือกดาวน์โหลดใบสมัครประเภทสถาบัน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครประเภทบุคคล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. สมัครผ่านระบบอัตโนมัติ

โดยผู้สนใจสมัครสมาชิกเลือกประเภทสมาชิกจากระบบสมัครสมาชิกแบบออนไลน์  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมกดยืนยัน เพื่อรับใบสรุปรายละเอียดการสมัครสมาชิก

จากนั้นโอนเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของสมาคม ควอท

ชื่อบัญชี:  “เครือข่าย ควอท.”

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บัญชีเลขที่ 420-1-69067-8 ประเภทออมทรัพย์

และแฟกซ์สำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการสมัครสมาชิกทางออนไลน์หรือใบสมัครประเภทต่าง ๆ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาที่โทรสารหมายเลข 02-470-8212 หรืออีเมลมาที่ thailandpod@gmail.com

เมื่อส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิกได้ที่ รายชื่อสมาชิก หรือ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกประเภทบุคคล

 

หมายเหตุ :

– การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น “หากท่านไม่ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาภายใน 7 วันทำการระบบอัตโนมัติจะทำการยกเลิกข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่านซึ่งท่านจะต้องทำรายการในระบบอัตโนมัติอีกครั้ง”

 

1,614 total views, 1 views today