กัลณกา

รองศาสตราจารย์  กัลณกา  สาธิตธาดา 

เกิดวันที่           20  พฤษภาคม  2496

 

 

 

การศึกษา

 • 2510 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปริญญาทิพย์
 • 2512 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2516 วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2520 วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อดีต

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานอื่นๆ

ปัจจุบัน

 • วิทยากรเครือข่ายภาคเหนือตอนบนอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
 • วิทยากรแกนนำ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • อนุกรรมการกลุ่มย่อยการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษ
 • อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

อดีต

 • อาจารย์พิเศษสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะทำงานพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพในเรื่องความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2532
 • อนุกรรมการสร้างข้อสอบสัมฤทธิผล วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
 • กรรมการกลั่นกรองข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
 • กรรมการบริหารสาชาฟิสิกส์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานอนุกรรมการจัดลำดับที่และประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการวิจัย
 • การศึกษาด้านอัญมณีด้วยรังสีเอ็กซ์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของอัญมณี

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2558)

 

1,101 total views, 2 views today