373 total views, 1 views today

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช

 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
เกิดวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2513
ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 1199 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1831-9299
E-mail address wirat.le@spu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering), University of Florida, USA. (2543)
ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering), University of Florida, USA. (2540)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

ประวัติการทำงาน
2553-ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2551-2553 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545-2551 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2537-2545 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2536-2537 วิศวกรโครงสร้าง และ Project Coordinator, Asian Engineering Consultant Co.,Ltd.

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งอื่น ๆ
กรรมการอำนวยการสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE Board of Directors)
กรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย
กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อุปนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
กรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง
รองประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

รางวัล
“Academic Achievement” by Office of International Student and Programs, University of Florida, USA., 1997.
“Outstanding Academic Achievement” by Department of Civil Engineering, University of Florida, USA.,1999.
สาขาที่มีความชำนาญ
Structural Analysis and Design
Structural Optimization and Finite Element Method
Structural Strengthening and Repair

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
Live Load Distribution from Bridge Super-Structure onto Bridge Sub-Structure
Bridge Damage Detection Using System Identification Method
Bridge Girder Analysis Accounting for Construction Phase Program
Truss Design Using Genetic Algorithm

– บทความ/ผลงานที่เผยแพร่

 • Lertpaitoonpan, W. (2002) “Ritz Vector and Bridge Damage Prediction”, Proceedings of the 8th National Convention on Civil Engineering, Khon Kaen, Thailand
 • Lertpaitoonpan, W. (2003) “Load-Transferring Model for Bridge Substructures”, Proceedings of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID4), Bangkok, Thailand
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, ไพจิตร ผาวัน (2003), “การตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ว.ส.ท. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ และคณะ (2004), “การศึกษาการเสริมกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคาร์บอนไฟเบอร์”, หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
 • Lertpaitoonpan, W. (2004) “New Technology and the Improvement of Learning Process in Structural Analysis Course”, Proceedings of International Workshop, International Council of Associations for Science Education (ICASE), Bangkok, Thailand
 • Lertpaitoonpan, W., Poonlappanit, C. (2004) “Roof Truss Design Using Genetic Algorithm with Real Code”, Proceedings of the 9th National Convention on Civil Engineering, Petchaburi, Thailand
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, ไพจิตร ผาวัน (2004), “กำลังอัดของคอนกรีตที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2 โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, (2007), “กำลังอัดคอนกรีตที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, โพธิ์แก้ว พิทักษ์โชคชัย, (2009), “กำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์”, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1(ม.ค.-ธ.ค.): 59-69.
 • วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์,มาโนชช ธาดาจิตติกร, (2010), “การนำน้ำล้างเครื่องผสมคอนกรีตกลับมาใช้เป็นน้ำผสมคอนกรีต”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

– ตำรา
วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ และ สุรพันธ์ สันติยานนท์ “หนังสือปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต” กรุงเทพฯ 2547, รวม 164 หน้า

งานสาธารณะ

 • ประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2554-2558)
 • ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (2558-2559)
 • ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (2554-2557)
 • กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (2557-2559)
 • รองประธานอนุกรรมการ คอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2549-ปัจจุบัน)
 • รองประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (2547-ปัจจุบัน)
 • กรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547-ปัจจุบัน)
 • คณะทำงานส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษกับสัญญาวิศวกรรม สภาวิศวกร (2547-ปัจจุบัน)
 • กรรมการ คลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ (2548-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการร่างมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (2550-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการร่างมาตรฐานการตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (2550-2551)
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547-2548)
 • ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547-2548)
 • อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2546-2548)
 • กรรมการดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์วิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ 2547
 • เลขานุการคณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย
 • คณะทำงานรักษาสิทธิวิศวกร สภาวิศวกร (2547-2548)
 • กรรมการมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา (2550-2551)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั
 • ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คณะกรรมการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36)
 • รองประธานกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตไทย
 • กรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงานสภาวิศวกร
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ สมาคมคอนกรีตไทย
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้สมาคมสหกิจศึกษาไทย