มานวิภาผศ.ดร.มานวิภา   อินทรทัต 

(ASST.PROF MANVIPA  INDRADAT, Ph.D)

อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549

(Ex-Bangkok Senator BE.2549)

ที่อยู่: 208/1  ถนนระนอง 1  อ.ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

โทร.: (02)668-5444, (02)668-5455 แฟกซ์  (02)668-6299

E-mailsenator_mai@hotmail.com

การศึกษา

 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [BSc.(Economics)]
 • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ) [MSc.(Economics)]
 • Ph.D.(Development Administration), International Doctoral Program, NIDA. (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543  เรื่อง BOI ZONE 3 INVESTMENT PROMOTION POLICY : AN ANALYSIS OF POLICY OUTPUTS AND IMPACTS)
 • Certificate of Comprehensive Japanese Studies and International Studies, Institute for International Studies and Training (Boeki Kenshyu Center). (โดยได้รับทุน MITI ผ่านโครงการ JSPS)
 • Certificate of Political Economy of Development, The London School of Economics and Political Science. (โดยทุนของกองทุนพัฒนาอาจารย์ของ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Director Certification Program (DCP). 61/2005, Thai Institute of Directors.
 • Audit Committee Program (ACP). 13/2006, Thai Institute of Directors.
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2549
 • DCP Refresher Course 1/2008, Thai Institute of Directors.
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 4/2008, Thai Institute of Directors.
 • วุฒิบัตรหลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 1 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TEPCoT รุ่น 3
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุนรุ่นที่1
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3

รางวัลผลงานด้านวิชาการ

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2546
 • รางวัล Prew Award 2006 สาขาวิชาการ

รางวัลอื่นๆ

 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
 • รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชาลัย ประจำปี2556

ประวติด้านวิชาการ

ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร MA. (leadership) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษ  – คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร(GOBALIZATION) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยพาณิชยการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โครงการปริญญาโท-เอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกขั้นสูง
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเอกสารวิชาการของนักศึกษา วปอ.
 • คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
 • วิทยากร ผู้ดำเนินรายการในการบรรยาย สัมมนา อภิปราย ทางวิชาการ

2556 – เม.ย.2558

 • กรรมการกองทุนทดแทน กระทรวงแรงงาน

2556-เม.ย.2557

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2553

 • คณะผู้จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

2552-2555            ·

 • คณะกรรมการการศึกษาและคณะทำงานพัฒนาโครงการศึกษาและหลักสูตรวปอ.

2549-2545         ·

 • กรรมการในคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

2549-2543        ·

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548-2542         ·

 • อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2545-2544         ·

 • นักวิชาการหลักในการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินฉบับใหม่ (งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ เริ่มใช้เมื่อปี 2546-ปัจจุบัน)

2548-2543

 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

2548-2532

 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรส่งกำลังบำรุงขั้นสูง กองทัพอากาศ

มี.ค.2547-ต.ค.2546   ·

 • คณะทำงานปรับปรุงแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ก.พ.2544-พ.ย.2543  ·

 • นักวิชาการผู้ร่วมร่างนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็นผู้จัดทำโครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจใหม่

ธ.ค.2542-ก.ค.2542   ·

 • นักวิชาการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการรถไฟในส่วนโครงสร้างขนส่ง บริการเดินรถ การจัดการภายในองค์กร

2535-2526           ·

 • อาจารย์พิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532                   ·

 • Visiting Researcher ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย Waseda เรื่อง Role of Japanese Trading Company in Trade between Thailand and Japan โดยรับทุนอุดหนุนจากโครงการ JSPS ผ่านสภาวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง Thai Economy ณ มหาวิทยาลัย Waseda และ Takasaki ประเทศญี่ปุ่น

2522-2521     ·

 • อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติงานบริหาร

ปัจจุบัน 

 • กรรมการกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • บุคคลผู้มีรายชื่อในกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2551-2555

 •  กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาวปอ.

มิ.ย.2522-2551

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการประเมินผลผู้ว่าการและประธานกรรมการธรรมาภิบาลในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

มี.ค.2552-พ.ย.2551

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

มี.ค.2549-พ.ย.2546  ·

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการ บลจ.กรุงไทย จำกัด

มี.ค.2549-2543       ·

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค คณะเศรษฐศาสตร์

2546-2543           ·

 • กรรมการอำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ธ.ค.2545-พ.ย.2544   ·

 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ

ธ.ค.2545-ต.ค.2544   ·

 • ปฏิบัติงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามเร่งรัด การพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงสร้างพื้นฐานนโยบายเศรษฐกิจและกฎหมายที่คั่งค้าง

ธ.ค.2545-ส.ค.2544   ·

 • คณะทำงานในคณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการเงิน

ธ.ค.2545-ก.ค.2544   ·

 • กรรมการในคณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการเงิน คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ

2544-2543           ·

 • กรรมการปรับปรุงโครงสร้างการปริญญาโททั้งหมดของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ธ.ค.2544-มิ.ย.2544   ·

 • กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารเปลี่ยนผ่านเพื่อจัดตั้งบริษัทของการรถไฟแห่งประเทศไทย

พ.ย.2545-พ.ค.2544  ·

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ต.ค.2545-พ.ค.2545  ·

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เม.ย.2544-พ.ย.2541  ·

 • กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เม.ย.2544-ม.ค.2544  ·

 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือกรุงเทพ

เม.ย.2544-ธ.ค.2545  ·

 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 • กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

เม.ย.2544-พ.ค.2543  ·

 • กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เม.ย.2544-มี.ค.2542  ·

 • กรรมการในสภากรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ม.ค.2544-พ.ย.2543  ·

 • กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการขัดแย้งในการบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

ก.ย.2543-พ.ค.2543  ·

 • กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ธ.ค.2543-ธ.ค.2541   ·

 • กรรมการในคณะอนุกรรมการท่าเรือแหลมฉบัง

2541-2539           ·

 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ MBE คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530-2526           ·

 • เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ปรึกษา

2556-เม.ย 2557

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกพฤณ สุวรรณทัต)

ม.ค.2553-มค2554   ·

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา วปอ.

ก.พ.2549-พ.ย.2548  ·

 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภาผู้แทนราษฎร

ก.ย.2548-ธ.ค.2545   ·

 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านคมนาคม วุฒิสภา

ก.ย.2548-ต.ค.2545   ·

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการแปรรูปฯ วุฒิสภา

ธ.ค.2547-มิ.ย.2545   ·

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร)

ธ.ค.2547-มี.ค.2547   ·

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา  คุณปลื้ม)

ธ.ค.2546-ก.ค.2546   ·

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

มิ.ย.2546-ม.ค.2546   ·

 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุกรรมาธิการศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชดเชยจากหนี้กองทุนฟื้นฟูวุฒิสภา

ธ.ค.2545-ก.ย.2544   ·

 • ที่ปรึกษากรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง

ต.ค.2545-เม.ย.2545  ·

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ต.ค.2545-ม.ค.2544   ·

 • คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2540-2549) ในระยะครึ่งรอบแรก

ส.ค.2545-ต.ค.2544   ·

 • ที่ปรึกษาอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การส่งเสริมฟาร์มโคนม

2543-2542           ·

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

2541-2540           ·

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคม (นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์)

 ข้าราชการเมือง

ก.ย.2549-พ.ค.2549  ·

 • สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549 (จากการเลือกตั้งของประชาชน หมดวาระเพราะการปฏิวัติ 19 ก.ย.2549) 

ผลงานทางวิชาการ

วิจัย (ปี 2543-ปัจจุบัน)

1.โครงการประเมินการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภา.2557.สถาบันพระปกเกล้า
2.การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550. 2555สถาบันพระปกเกล้า
3. โครงการประเมินการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภา.2554 สถาบันพระปกเกล้า
4. การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. 2552. กระทรวงสาธารณสุข
5. โครงการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สว.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551. 2552. สถาบันพระปกเกล้า
6.โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ. 2552. กระทรวงสาธารณสุข
7.ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร 2551 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า. 2550. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
9.โครงการประเมินนโยบายการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด. 2550. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.การประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร. 2548. สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าฯ
11.โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ. 2548. สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าฯ
12.การศึกษาเปรียบเทียบ พ.ร.บ. งบประมาณฉบับใหม่ของไทยเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร 2546 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า                           13.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 2545 สำนักวิจัยและ พัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2546)  14.ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่. 2543 สมาคมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                                                                          15..สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย:ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา,2554.สถาบันพระปกเกล้า                                               16.โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 2558 สถาบันพระปกเกล้า

บทความ (ปี 2542-ปัจจุบัน)

1. “การบริหารจัดการที่ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า” บทความในหนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 423 ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
2. “ใครได้ ใครเสีย จากการยกเลิกลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ?” บทความในหนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 418 ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552
3. “ใครทำร้ายประเทศไทย?” บทความลงในหนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 419 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
4. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า” บทบาทในวารสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พฤศจิกายน. 2551.
5. “วิถีประชาธิปไตยไทย” บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมือง : ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยและทางออก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (1 สิงหาคม 2551)
6. บทความในวารสารไทยคูนประมาณ 20 บทความ (2545-46) และหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
ประมาณ 200 บทความ (ก.พ. 2546-ก.ย. 2548)
7. “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต 3” 2544 หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. “Reliability and Validity of Social Indicators in Policy Analysis” วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ 16 มกราคม-มิถุนายน (2542) ฉบับที่ 1

ตำรา

1. “แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ” บทที่ 9 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง. 2551 หลักสูตร ศศม. (ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง) ม. รังสิต หน้า 135-154
2. หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง. 2539 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารวิชาการอื่นๆ

1. การประเมินความคุ้มค่า คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานก.พ.ร.
2. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่11เรื่อง ร่างพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ….. :การปรับปรุงวิธีการงบประมาณของไทยและการเปรียบเทียบวีธีการงบประมาณกับต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

1,497 total views, 1 views today