กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย การจัดการประชุมวิชาการประจำปี  การจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน การจัดการอบรมอาจารย์ใหม่หลักสูตรก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ การประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสถาบัน จำนวน 21สถาบัน สมาชิกประเภทบุคคลรายปี จำนวน 3 คน ประเภทบุคคลตลอดชีพ 109คน และ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน และต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้คณาจารย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
 • จัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกับ International Consortium of  Educational  Development  (ICED)  เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Across  the  globe  higher education learning and teaching ระหว่างวันที่ 23-25กรกฎาคม 2555ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ เซ็นเทิลเวอร์ล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 269 คน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  ดังนี้
 • การใช้ Social  Media  กับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมรวม 98 คน
 • สัมมนาเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตส าหรับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2556 ห้องประชุมวนาสวรรค์ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมรวม 90 คน
 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  วันที่ 4-5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมรวม 168 คน
 • โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2556  ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศด้านพัฒนาการเรียนการสอน
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ POD Network ในสหรัฐอเมริกา
 • เป็นสมาชิก ICED (The International Consortium for Educational Development)
 • สร้างความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

440 total views, 1 views today