ปี 2552 เรื่อง การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับคนพันธุ์เน็ต (Quality Learning for the Net Generation)

ผลการดำเนินงาน ในปี 2552

 1. จัดอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล เลควิว แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี
 2. จัดอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม โกลเด้นบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
 3. จัดอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 5. จัดการประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่าย ควอท ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การสอนและนำเสนอผล งานวิจัยด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับคนพันธุ์เน็ต (Quality Learning for the Net Generation)” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปารค์ กรุงเทพฯ
 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (Educational Research in Higher Education)” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 7. เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2552
 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง “การแปลงแผน 15 ปี ของสมาคมเครือข่าย ควอท ไปสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 9. จัดอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 10. เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนกับคณาจารย์ชาวไทย จาก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และญี่ปุ่น
 11. มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปีจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
  -รศ.กุณฑินี มณีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Use of CATME for Teamwork Assessment in Engineering Projects
  -นางจิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง The Characteristics of Lifelong Learners of Undergraduate Students in The Senior Year
  -ผศ.ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการ แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนของ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 12. กิจกรรมภายใต้เครือข่าย ได้แก่ ผลิตคู่มือแนะนำเครือข่ายความร่วมมือประจำปี การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ การออกจดหมายข่าว การเผยแพร่ความรู้/ข้อมูลทาง www.thailandpod.net เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวการสอนแบบสรรค์สร้างความรู้

432 total views, 1 views today