ปี 2551 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(New Paradigms in Higher Education Teaching and Learning)

ผลการดำเนินงาน ในปี 2551

 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินภารกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี” ระหว่างวันที่ 23- 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 2. จัดสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน แบบก้าวหน้า เรื่อง “การสอนเชิงก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : รูปแบบและการวิจัย” วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2551
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เรื่อง “Language Education in the Knowledge Based Society” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เรื่อง “Scholarship of Teaching and Learning” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Prof. Nancy Chism จาก Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 5. เข้าร่วมเป็นสมาชิก ICED (The International Consortium for Educational Development) และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Towards a Global Scholarship of Educational Development” ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2551ณ เมือง Salt Lake City รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 6. จัดการประชุมวิชาการ เครือข่าย ควอท ประจำปี 2551 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การสอนและนำเสนอผลงาน วิจัยด้านการเรียนการสอน เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (New Paradigms in Higher Education Teaching and Learning)” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
 7. เครือข่าย ควอท ร่ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- Based Learning)” สัญจรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 8. กิจกรรมภายใต้เครือข่าย ได้แก่ ผลิตคู่มือแนะนำเครือข่ายความร่วมมือประจำปี การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ การออกจดหมายข่าว การเผยแพร่ความรู้/ข้อมูลทาง www.thailandpod.net การจัดทำ e-journal เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวการสอนแบบสรรค์สร้างความรู้
 9. เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Prof. Nancy Chism จาก Indiana University Purdue University Indianapolis ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยงานของเครือข่าย ควอท ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2551
 10. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินภารกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี” (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2552 ณ ห้องเจริญเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 11. สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีละ 3 ผลงาน
 12. คัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
 • นางสาวทวิชา แพทย์วิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Education 2.0 : กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับกลุ่มสังคมแนวดิจิตอลไลฟ์สไตล์
 • นางสาวบุษกร สำโรงทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียนด้วย ความใคร่รู้ Curiosity Based Learning (CBL Program)
 • นางสาวปิยะฉัตร จิตธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดัดแปลง ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลไทยมาเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา : การทดลองปฏิบัติการเชิงสืบเสาะสำหรับนักศึกษา

422 total views, 1 views today