ปี 2550 เรื่อง อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา

การดำเนินงานในรอบปี 2550

  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)” รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน เรื่อง “Problem Based Learning” รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มกราคม 2550 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
  • จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง ประเทศไทย (ควอท) โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
  • จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาท หน้าที่และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ อุดมศึกษา เรื่อง “อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา” วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ มีคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 1,200 คน
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน เรื่อง “Problem Based Learning” รุ่นที่ 4 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงทพฯ
  • จัดพิมพ์หนังสือ “อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา” เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน

441 total views, 1 views today