ปี 2549 เรื่อง การสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กร และวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

การดำเนินงานในรอบปี 2549

  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างธรรมนูญเครือข่าย (ข้อบังคับ) การกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการจัดตั้งเครือข่าย POD ในประเทศ ระหว่างวันที่ 4–5 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ อุดมศึกษา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา” (Establishment of Higher Education Professional and Organizational Development Network of Thailand) วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2549 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ Prof. L.Dee Fink, Oklahoma University and The Former President of POD Network, Prof. Tara Gray, New Mexico State University, Prof. Nancy Chism, Associate Vice Chancellor for Professional Development Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI)
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบทีมเพื่อมุ่งประสิทธิผลการเรียนรู้ (Team Based Learning)” วันที่ 24– 25 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ และวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Prof. Larry Michaelsen จากสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร
  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2549 ณ โรงแรมเดอะ-ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

476 total views, 1 views today