การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) !!!New!!!
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)
 การอบรมอาจารย์ใหม่ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ”
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร ในต่างประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนการสอน
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ POD Network ในสหรัฐอเมริกา
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก ICED (The International Consortium for Educational Development) และเข้าร่วมประชุมเพื่อ Bidding การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ICED 2012
  • เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ

1,072 total views, 2 views today