TP

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่จะศึกษา เสนอนโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนกับหน่วยงาน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาและรวบรวมบุคคล หรือสถาบัน ที่มีความชำนาญด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ การจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กิจกรรมการดำเนินงานของสมาคม ควอท ประกอบด้วย
• การจัดประชุมวิชาการประจำปี เน้นให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการนำเสนอแนวคิดทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมต่างๆ ของสถาบันสมาชิก
• การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
• การอบรมอาจารย์ใหม่ ตามโครงการ หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ เพื่ออบรมอาจารย์ใหม่ ทั้งที่เป็นนักเรียนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์ มืออาชีพ
• จัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้และ นวัตกรรมใหม่ๆ จำหน่ายแก่สมาชิก ในราคาพิเศษ
• จัดทำ Website เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสนทนาความคิดเห็น ความรู้ และร่วมมือแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ หรือวิธีการการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กร
การดำเนินงานของสมาคมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) โดยคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2560 ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ไว้แล้ว โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร เป็นนายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกฯ ผ่านพ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ ในคราวประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2560-2562

รายนาม ตำแหน่ง สถาบัน
ดร.มัทนา  สานติวัตร นายกสมาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.ชวนี  ทองโรจน์ นายกสมาคมผ่านพ้น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ ๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ อุปนายกคนที่ ๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน กรรมการกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.พรชัย  มงคลวนิช กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.ณัชติพงศ์  อูทอง กรรมการและนายทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และสมาชิกสัมพันธ์
รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ กรรมการและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชเจริญชัย กรรมการและปฏิคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต กรรมการและเหรัญญิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา กรรมการและเลขาธิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในปี 2560 สมาคม ควอท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ชุดต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการวิชาการของสมาคม ควอท
มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านวิชาการของสมาคมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษา
4. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ประธาน
5. ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม อนุกรรมการ
6. ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ อนุกรรมการ
7. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ อนุกรรมการ
8. อ.วนิดา คูชัยสิทธิ์ อนุกรรมการ
9. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน อนุกรรมการ
10. ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองการพัฒนางานวิชาการของสมาคม ควอท ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้ว และโครงการที่จะดำเนินการ ในระยะต่อไป รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอให้จัด และกิจกรรมวิชาการต่างๆ
2. สร้างฐานข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
3. จัดทำหนังสือและเอกสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนแก่สมาชิก และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. คณะทำงานสรรหาอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการสรรหาอาจารย์ดีเด่น โดยพิจารณาจากการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นหลัก รวมทั้งคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยผ่านผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ของสถาบัน ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะทำงานประกอบด้วย
1. ดร.มัทนา สานติวัตร ประธานคณะทำงาน
2. รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล คณะทำงาน
3. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา คณะทำงาน
4. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ คณะทำงาน
5. ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย คณะทำงาน

ขอบเขตและหน้าที่
1. จัดทำและเสนอเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยผ่านผลงานการพัฒนา การเรียนการสอนของอาจารย์ของสถาบันนั้นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
2. เสาะหาและนำเสนอรายนามสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการวิชาการสมาคม ควอท เพื่อให้ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
เพื่อดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษา ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี ตาม “โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561” ในงานประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ขอบเขตและหน้าที่
1. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. ดำเนินการพิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ
ด้านการสอนจากสถาบันอุดมศึกษา
3. พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
4. ดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานของ สมาคม ควอท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ทำให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ การพัฒนาและได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สมาคม ควอท ได้รับความร่วมมือและประสานงานจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมของสมาคม ควอท สามารถดำเนินได้อย่างประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลการดำเนินงาน
สมาชิกสมาคม ควอท ในปี 2560 ดังนี้

ประเภทสมาชิก ปี 2558 ปี 2559 2560
สถาบัน 14 14 15
บุคคลตลอดชีพ 121 138 145
บุคคลรายปี 14 10 258

ผลการดำเนินงานของสมาคมควอท ประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
ตามที่สมาคมได้ดำเนินงานและมีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการ ประจำปี 2559 และ 2560 ดังนี้
ปี 2559 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2560) วงเงินรวม 2,901,721.31 บาท
ปี 2560 (สรุป ณ วันที่ 31 มค. 2561) วงเงินรวม 3,630,854.21 บาท
วงเงินนี้ หมายถึง เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ที่ได้รับเป็นเงินที่ได้จาก ค่าสมาชิก ค่าลงทะเบียนสัมมนา เงินอุดหนุนและเงินบริจาค รวมดอกเบี้ยจากเงินฝาก

2. ผลการดำเนินงานตามแผน
การดำเนินงานของสมาคมตามแผนงานที่กำหนด ปี 2560 สรุปได้ดังนี้
1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ “หลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ได้จัดการอบรม ทั้งหมด จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 210 คน

 • รุ่นที่ 24 วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  มีผู้เข้าอบรม รวม 45 คน
 • รุ่นที่ 25 วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าอบรม รวม 52 คน
 • รุ่นที่ 26 วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา
  มีผู้เข้าอบรม รวม 63 คน
 • รุ่นที่ 27 วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
  มีผู้เข้าอบรม รวม 50 คน

2. การสัมมนาวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปี 2560 ได้จัดอบรม 2 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม การอบรม 89 คน
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการอบรม 83 คน

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วในต้นปี 2561 อีก 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการอบรม 99 คน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอน เชิงรุกด้วยกระบวน การเรียนรู้ร่วมกันและใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมการอบรม 54 คน

สำหรับปี 2561 สมาคมฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ( Game based learning Technique ) วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัด และ ประเมินผล
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน (Projected-based learning) วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity Education” วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

3. โครงการประชุมวิชาการประจำปี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30-31มีนาคม 2560 เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
โดยมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน จำนวน 10 ราย ดังรายนามต่อไปนี้
1. ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ดร.อลงกต ยะไวทย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
7. ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. โครงการจัดทำหนังสือทางด้านการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่วามรู้ และนวัตกรรมการเรียน การสอนใหม่ๆ โดยจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ปฏิบัติการการเรียนรู้” กรุงเทพฯ: สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2560 จำนวน 136 หน้า จำหน่ายในราคาสมาชิก

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สมาคม ควอท

เป้าหมาย กิจกรรม ปี 2560
สรุปการดำเนินงาน วันที่ดำเนินงาน
การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของโลก 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ใหม่“หลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” 1.  รุ่นที่ 24   ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีผู้เข้าอบรม รวม  45  คน 19-23 มิถุนายน 2560
2.  รุ่นที่ 25 ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เข้าอบรมรวม  52  คน 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560
3.  รุ่นที่ 26 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ทจังหวัดสงขลาผู้เข้าอบรมรวม  63 คน 2-6 ตุลาคม 2560
4.  รุ่นที่ 27 ณ โรงแรมเวียงอินทร์จังหวัดเชียงรายผู้เข้าอบรมรวม 50 คน 13-17 พฤศจิกายน 2560
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วมการอบรม 89 คน 9-10 พฤศจิกายน 2560
2.  เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯผู้เข้าร่วมการอบรม 83 คน 14-15 ธันวาคม 2560
3. เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQFณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพ ฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม 99 คน 18-19 มกราคม 2561
4.การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning)ณ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาผู้เข้าร่วมการอบรม 54 คน 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทิศทางและแผนดำเนินงานสมาคม ควอท (Retreat)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

T1

 T2T3

T5

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 และการประชุมสามัญประจำปี
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
“Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development”
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

T1

T4

T2T3

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 24
วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

T1

T2T3

T4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 25
วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

T1

T2T3

T5

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 26
วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

T1

T2T3T4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 27
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

T1

T2

T3T4

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning)
วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

T1

T2T3

T4

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
และ ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

T1

T2T3T4T5

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยามศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

T1T2T3 T4

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์

T1T2 T3 T4 T5

14 total views, 3 views today