TP

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่จะศึกษา เสนอนโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางประกันคุณภาพอาจารย์รวมทั้งการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เรื่องการให้คำรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์การพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา แสวงหาและรวบรวมบุคคล หรือสถาบันที่มีความชำนาญด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท
1. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ดร.มัทนา สานติวัตร ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน อุปนายกคนที่ 1/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานฝ่ายวิชาการ
5. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ อุปนายกคนที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6. ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ เลขาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รศ.ดร.วรรณดา สุจริต เหรัญญิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-
นายทะเบียน มหาวิทยาลัยบูรพาและสมาชิกสัมพันธ์
9. ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ฝ่ายปฏิคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10. อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13. ดร.พรชัย มงคลวนิช กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยสยาม
14. ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต

ในปี 2559 สมาคมได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสมาคม ที่ได้ตั้งไว้ การดำเนินงานต่างๆนี้ได้มีคณะทำงาน คณะอนุกรรมการที่จะดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการของสมาคม ควอท มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านวิชาการของสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการวิชาการประกอบด้วย

 • 1. รศ.ดร. ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษา
 • 2. รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล ที่ปรึกษา
 • 3. ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษา
 • 4. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ประธาน
 • 5. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองประธาน
 • 6. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา อนุกรรมการ
 • 7. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ อนุกรรมการ
 • 8. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อนุกรรมการ
 • 9. ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย อนุกรรมการ
 • 10. รศ.ดร.วรรณดา สุจริต อนุกรรมการ
 • 11. ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ อนุกรรมการ
 • 12. ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ อนุกรรมการ
 • 13. อ.ณัชติพงศ์ อูทอง อนุกรรมการ
 • 14. ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ อนุกรรมการ และเลขานุการ
 • 15. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการ

มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. พิจารณากลั่นกรองการพัฒนางานวิชาการของสมาคม ควอท ต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้ว และโครงการที่จะดำเนินการ ในระยะต่อไป รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอให้จัด และกิจกรรมวิชาการต่างๆ
2. สร้างฐานข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
3. จัดทำหนังสือและเอกสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ
มุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนินของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นของสมาคม รวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานประกอบด้วย
1. ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษา
2. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานคณะทำงาน
3. รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ คณะทำงาน
4. อ.ณัชติพงศ์ อูทอง คณะทำงาน
5. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน เลขานุการ

มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. วางรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรม ที่สมาคมจัดขึ้น
2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และประเมินผล การดำเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วแล้วเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่อสมาคมฯและนำไปพัฒนาต่อไป

3. คณะทำงานวิจัย เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
มุ่งเน้นการสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย คณะทำงานประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ที่ปรึกษา
2. ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ประธานคณะทำงาน
3. อ.ประไพพิศ มงคลรัตน์ คณะทำงาน
4. รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ คณะทำงาน
5. ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข คณะทำงาน
6. ดร.บุญส่ง หาญพานิช คณะทำงาน
7. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน เลขานุการ

มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน
 • 2. วิเคราะห์ข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญสำหรับใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยกย่องให้เป็น Center of Excellence in teaching and Learning ต่อไป
 • 3. สังเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และเครือข่ายในการพัฒนาอาจารย์

ผลการดำเนินงาน
สมาคม ควอท ได้ดำเนินงานโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. การจัดประชุมวิชาการประจำปี
การจัดประชุมวิชาการประจำปี การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 และการประชุมสามัญประจำปี เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ “Learning in Action: Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการให้โล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านพัฒนาการเรียนการสอน ในปี 2559 มีจำนวน 12 มหาวิทยาลัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การจัดการเรียน การสอนระหว่างคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสถาบัน ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีคณาจารย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็น จำนวน 538 คน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

มีการจัดอบรม เป็นจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 21 ถึงรุ่นที่ 23 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจากปี 2558

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง จำนนผู้เข้าร่วมอบรม (คน)
1 4 – 8 กรกฎาคม 2559  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 21

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ

และเดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

48
2 5 – 9 กันยายน 2559  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 22

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ และ

โรงแรมชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

54
3 21-25 พฤศจิกายน 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 23

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

54

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายฯ ดร.มัทนา สานติวัตร ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน อุปนายกคนที่ 1/ประธานอนุกรรมการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุม ICED 2016 Ethics, Care and Quality in Educational Development โดยปีนี้ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

4. การประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินงานสมาคมฯ ในปี 2559-2560
วันที่ 23 มกราคม 2559 สมาคม ควอท ได้จัดประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินงานของปี 2559-2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เป็นการพิจารณาการดำเนินงานของสมาคมที่ผ่านมาและ วางแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสมาคม

5. การปรับปรุงหลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 23 รุ่น จึงได้มีการประมวลผลประเมินการจัดอบรมรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อใช้ในปี 2560 ต่อไป โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

6. การรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลศูนย์เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และจะดำเนินการศึกษาเชิงลึกต่อไป

7. การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) และการจัดทำหลักสูตร Training of the Trainers
ดำเนินการศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานการฝึกอบรม (โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน) และได้จัดทำหลักสูตร Training of the Trainers จึงได้เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ห้อง ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน เข้าร่วมประชุม และได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การดำเนินการเพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของสมาคมฯ ต่อไป

8. การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ควอท
สมาคม ควอท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ทำให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ สมาคม ควอท ได้รับความร่วมมือและประสานงานจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมของสมาคม ควอท สามารถดำเนินได้อย่างประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั้งนี้การดำเนินงานของสมาคมควอท มีประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ดังนี้
1. การดำเนินการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 9 ภูมิภาค โดยจะจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ต่อไป
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) เกิดขึ้น และจัดทำหลักสูตร Training of the Trainers ให้สอดคล้อง
3. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในความเป็นอาจารย์ที่สนใจพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้มากขึ้นในทุกทาง
4. สนับสนุนการนำการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

10 total views, 1 views today