สรุปการดำเนินงานของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี  2557-2558

    กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย การจัดการประชุมวิชาการประจำปี การจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการอบรมอาจารย์ใหม่หลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ การประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา

 ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันสมาคม ควอท มีสมาชิกประเภทต่างๆทั้งประเภทสถาบัน  ประเภทบุคคลรายปี และประเภทบุคคลตลอดชีพ  สมาคม ควอท มีผลการดำเนินงานในปี 2557-2558 ดังนี้

 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี

          การจัดประชุมวิชาการประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้คณาจารย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

 

ครั้งที่

 วันเดือนปี  เรื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)
1 17-18 กรกฎาคม 2557 การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 และการประชุมสามัญประจำปี เรื่อง การเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Teaching and Learning towards 21st Century Higher Education) ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 81
2 16-17กรกฎาคม 2558 การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 และการประชุมสามัญประจำปี เรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย (Enhancing Students’ Intelligence in Higher Education) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 70

 

 •  การจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

 

ครั้งที่

 วันเดือนปี  เรื่อง จำนนผู้เข้าร่วมอบรม (คน)
1 20 – 21  มีนาคม  2557 เรื่อง การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ “Constructing Scoring Rubrics for Learning Assessment”  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 77
2 20 มิถุนายน 2557 การเข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในงานการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไป ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไป (Thai General Education Network) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 163
3 11-12 กันยายน 2557 เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 125
4 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การออกแบบรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (How to design course for outcome-based learning) 61
5 28-29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การวัดประเมินทักษะจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิดและวิธีการ “Assessment for Critical Skills for Students in the 21st Century : Basic Concepts and Procedures” ณ ห้องคัทลียา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 62

 

 •  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง จำนนผู้เข้าร่วมอบรม (คน)
1 26-30 พฤษภาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 48
2 23-27 มิถุนายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 12  ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร และโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 51
3 21-25 กรกฎาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 13 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร และ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 51
4 4-8 สิงหาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจรหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 14 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 47
5 22-26 กันยายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจรหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 15 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา 41
6 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมเชิงปฏิบิติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร และ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28
7 11-15พฤษภาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 17 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และ โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 48
8 8-12 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร และ ชวาลันรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครปฐม 23
9 3-7 สิงหาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานครและบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 35
10 9-13 พฤศจิกายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 20 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 38

 

 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ
  • การพัฒนาการเรียนการสอน
   • รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายฯ และรองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล นายกฯผ่านพ้น ได้เข้าร่วมการประชุม ICED Council Member ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ เมือง Victoria ประเทศ Canada
   • รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล ได้เข้าร่วมประชุม ICED Continental Symposium on Evidence Based Educational Development ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2558 ณ เมือง Victoria ประเทศ Canada
 • การจดทะเบียนเป็นสมาคม
  • การประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ประธานได้ให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เพิ่มเติมตามข้อบังคับ   ของสมาคมฯ ซึ่งตำแหน่งที่ได้เลือกไว้แล้วคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ  เลขะกุล นายกฯ เพิ่งผ่านพ้นได้เลือกกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ประจำปี 2558 – 2560 ดังนี้

 

รศ.ดร.ชวนี  ทองโรจน์ นายกสมาคมฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.มัทนา  สานติวัตร ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
ผศ.ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน อุปนายกคนที่ ๑ และ ประธานฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ อุปนายกคนที่ ๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ์ เลขาธิการ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต เหรัญญิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ฝ่ายปฏิคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.พรชัย  มงคลวนิช กรรมการกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต กรรมการกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 •  การประชาสัมพันธ์
  • สมาคม ควอท ได้มีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของสมาคม เป็น http://thailandpod.org/ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสมาชิก และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนงานของ ควอท (Retreat)
  • วันที่ 19 กันยายน 2558 สมาคม ควอท ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพิจารณาแผนงานของสมาคม ควอท (Retreat) ณ ห้องรวิภา 1-2 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ของสมาคม ควอท  การกำหนดแผนการจัดกิจกรรมของ สมาคม ควอท ในปี พ.ศ.2559  และการทบทวนข้อบังคับและระเบียบการเงินของสมาคม ควอท
 • การสนับสนุนกิจกรรมของ ควอท
  • สมาคม ควอท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ทำให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ สมาคม ควอท ได้รับความร่วมมมือและประสานงานจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมของสมาคม ควอท สามารถดำเนินได้อย่างประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอาจารย์และ         องค์กรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การประเมินผลการดำเนินงาน
  • การประเมินผลจากทุกกิจกรรมที่ ควอท ได้ดำเนินการ โดยการสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์และการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ การจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปของ ควอท อีกด้วย อนึ่ง สมาคม ควอท ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรมเพื่อจัดทำสรุปผลประเมินการอบรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคม ควอท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ดร.มัทนา สานติวัตร ประธานอนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรม รศ.กัลณกา                 สาธิตธาดา รองประธานอนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรม อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง อนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรม รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรม นางสาวรุ่งนภา   ดุงสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสรุปผลประเมินการอบรม
 • แผนการดำเนินงานต่อไป

          แผนการดำเนินงานของสมาคม ควอท จะครอบคลุมใน 4 ด้าน ดังนี้

 1. การสร้างเครือข่ายเชิงประเด็นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ขึ้นในเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย
 2. การสร้างกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
 3. การสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
 4. การนำการวิจัยด้านการเรียนการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้การดำเนินงานของสมาคม ควอท มีประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการในระยะแรก (2559) ได้แก่

 1. การเร่งสร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และขยายให้ครอบคลุมทั้ง 9 ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน และการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้กว้างขวางต่อไป
 2. การสนับสนุนให้มีกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และนำมาใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
 3. การสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในความเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มากขึ้นและแพร่หลาย
 4. การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยทางด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

826 total views, 1 views today