bluemarine_logo

การดำเนินการของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายหลังการศึกษาดูงานการจัดตั้งและการดำเนินงานของ POD Network ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภายใต้การดำเนินงานของ POD Network สหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย คณาจารย์จาก 5 สถาบัน เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย ควอท เป็นต้นมา และดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินการต่อเนื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน ควอท. ปี 2549
ผลการดำเนินงาน ควอท. ปี 2550
ผลการดำเนินงาน ควอท. ปี 2551
ผลการดำเนินงาน ควอท. ปี 2552
ผลการดำเนินงาน ควอท. ปี 2555-2556

1,354 total views, 1 views today