ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

239 total views, 2 views today