ณัชติพงษ์2ชื่อ-สกุล นายณัชติพงศ์ อูทอง

สถานที่ทำงาน
• สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-5493621 โทรสาร 02-5493623
• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 02-5493460 โทรสาร 02-5493462

 

E-mail: nuchtiphong.o@en.rmutt.ac.th

ตำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
• รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๙

บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
• ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• คณะทำงานร่างมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย
• คณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

เกียรติประวัติทางด้านสหกิจศึกษา
• รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ปี 2556

ประวัติการทำงาน (อดีต – ปัจจุบัน)
2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
2558 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2548 – 2552 หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2541 – 2548 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2539 – 2541 อาจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การฝึกอบรมทางด้านสหกิจศึกษา
• หลักสูตร “Training of Trainer” โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE)
• หลักสูตร “เตรียมวิทยากรสหกิจศึกษา” จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• หลักสูตร “ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา” จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• หลักสูตร “ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา” จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• หลักสูตร “เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัการสหกิจศึกษา” จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” จากสมาคสหกิจศึกษาไทย

วิทยากรทางด้านสหกิจศึกษา
• วิทยากรบรรยายทางด้านสหกิจศึกษา ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาทั่วประเทศ
• วิทยากรบรรยายทางด้านสหกิจศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

งานวิจัยทางด้านสหกิจศึกษา
• ณัชติพงศ์ อูทอง กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล และสุรินทร์ แหงมงาม, 2557, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
• ณัชติพงศ์ อูทอง กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล และสุรินทร์ แหงมงาม, 2558, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

629 total views, 1 views today