1,793 total views, 1 views today

ทำเนียบรายนาม

คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2558-2560

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

Professional and Organizational Development Network of

Thailand Higher Education

นายกสมาคมฯ

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

นายกฯเพิ่งผ่านพ้น

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

ดร.มัทนา สานติวัตร

อุปนายกคนที่ 1/ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน

อุปนายกคนที่ 2

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

เลขาธิการ

ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์

เหรัญญิก

รศ.ดร.วรรณดา สุจริต

กรรมการกลาง

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

กรรมการกลาง

ดร.พรชัย มงคลวนิช

กรรมการกลาง

รศ.กัลณกา สาธิตธาดา

ฝ่ายปฏิคม

ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ณัชติพงษ์ อูทอง

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต