837 total views, 1 views today

ทำเนียบรายนาม

คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2560-2562

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

Professional and Organizational Development Network of

Thailand Higher Education

 
 

นายกสมาคมฯ

ดร. มัทนา สานติวัตร
 
 
 

นายกฯเพิ่งผ่านพ้น

รศ.ดร. ชวนี ทองโรจน์
 

ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
 
 
รศ.นพ. อานุภาพ  เลขะกุล

อุปนายกคนที่ 1

รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล
 

อุปนายก คนที่2

ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
 
 

เลขาธิการ

รศ. กัลณกา สาธิตธาดา
 

เหรัญญิก

รศ.ดร. วรรณดา สุจริต
 
 

นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
 

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ณัชติพงษ์ อูทอง
 
 

ฝ่ายปฏิคม

ผศ.ดร. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
 

กรรมการกลาง

ผศ.ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน
 
 

กรรมการกลาง

ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์
 

กรรมการกลาง

ดร. พรชัย มงคลวนิช
 
 

กรรมการกลาง

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
 

กรรมการกลาง

ผศ.ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข