การประชุมทางวิชาการ
สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 36

เรื่อง Mapping Out New Landscape of Higher Education in Southeast Asia

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

เอกสารดาวน์โหลด:

368 total views, 1 views today