การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร

8 total views, 1 views today