ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ ห้องพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

312 total views, 1 views today